Дистанційне навчання

talimУ наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання студентів. Але її можливості дуже обмежені. Інтернет дає змогу розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та всеохоплюючим.

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:

* засоби надання учбового матеріалу студенту;
* засоби контролю успішності студента;
* засоби консультації студента програмою-викладачем;
* засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;
* можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

У наш час в умовах економічних відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці особливе значення мають знання, навички та досвід. Фахівець XXI століття – це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Придбання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар’єрному росту. Проте одною з головних перешкод, що виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання (враховуючи, що більшість з них вже працює), є брак часу.

Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro

 

 • Гайченко, О. В. Організація роботи шкільного методичного об’єднання вчителів-словесників [Текст] : [дистанц. тренінг: заняття № 1] / О. В. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 2-7. – Дод.: с. 5-7.
 • Гайченко, О. В. Самоосвіта вчителя – шлях до зростання педагогічної майстерності [Текст] : [дистанц. тренінг: заняття № 2] / О. В. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 8-15 : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 • Гукова, О. О. Тренінг – активна форма навчання дорослих людей [Текст] : [дистанц. тренінг: заняття № 4] / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 22-30.
 • Людвік Н. Вебінар як нова форма професійного спілкування / Н. Людвік // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 19-22.
 • Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України / В. Петрук // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 187-189. – Бібліогр. наприкінці ст. – У статті аналізується досвід роботи Міжнародної української школи, що створена для реалізації права на повну загальну середню освіту громадян України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, шляхом дистанційної форми навчання. З’ясовуються проблемні поля дистанційної форми навчання з метою максимального усунення їх при впровадженні науково-педагогічного проекту «Дистанційне навчання учнів». Розглядаються нові напрямки роботи закладу у співпраці з ННДІУ. Пропонуються деякі фактори покращення якості надання освітніх послуг шляхом дистанційної форми навчання.
 • Сметюх, Ольга Василівна. Самоосвіта вчителя – шлях до зростання педагогічної майстерності [Текст] : [звіт із самоосвіти вчителя світ. л-ри] / О. В. Сметюх // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 30-31.
 • Сорока, Валентина. Освітній “Клондайк” : [про “хмарні сервіси” в освіті] / В. Сорока // Освіта України. – 2016. – № 20 (23 трав.). – С. 10.
 • Сорока, Валентина. Школа на онлайн-платформі : дистанційна форма навчання: які шанси існувати на рівних із класно-урочною системою / В. Сорока, Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – № 31/32 (10 серп.). – С. 8-9.
 • Шиліна, Галина. Класно-дистанційна форма навчання на уроках української мови та заняттях факультативу в допрофільних класах середньої школи / Г. Шиліна // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 2-5. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського

 1. Андреєва Г. П. Організація навчання інформатики шляхом запровадження технологій дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Г. П. Андреєва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 5. – С. 16-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_5_6 – Матеріали роботи знайомлять з новими підходами до організації навчання інформатики шляхом запровадження технологій дистанційного навчання. Робота включає опис роботи в системі дистанційного навчання Moodle, аналіз результатів роботи за два роки, методичні рекомендації для вчителів.
 2. Андруховський А. Б. Сучасні реалізації навчальних курсів з фізики для хмарних систем дистанційного навчання [Електронний ресурс] / А. Б. Андруховський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. – 2014. – Вип. 20. – С. 240-243. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2014_20_82 – У статті подано огляд навчальних курсів з фізики, розміщених на популярних платформах масових відкритих онлайн-курсах. Масові відкриті онлайн-курси дозволяють пройти навчання у зручний час та обирати навчальний курс за власними потребами, однак у розглянутих навчальних курсах з фізики відсутня можливість проведення фізичного експерименту, що ставить під сумнів доцільність використання таких курсів для фахівців. 
 3. Багрій К. Л. Електронний підручник як необхідний елемент системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / К. Л. Багрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 365-369. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_64 – У статті досліджується важливість створення електронних підручників як елемента системи дистанційного навчання у вищій школі. Визначено переваги і недоліки використання електронного підручника.
 4. Басараба Н. Платформа дистанційного навчання Moodle та її використання в організації навчального процесу [Електронний ресурс] / Н. Басараба // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 63-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_17 – У статті представлена програмно-інструментальна платформа дистанційного навчання Moodle, її характеристика та шляхи використання в організації дистанційного навчання.
 5. Безлюдна Н. Дистанційна форма навчання як інновація в педагогіці [Електронний ресурс] / Н. Безлюдна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4(1). – С. 48-54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(1)__10 – Аналізується підготовка майбутніх учителів в умовах інформатизації освіти, розглядається дистанційна освітня технологія, з’ясовуються позитивні і негативні сторони цього типу навчання, виділяються принципи дистанційного навчання.
 6. Богачков Ю. М. Дистанційне навчання школярів – можливості і проблеми [Електронний ресурс] / Ю. М. Богачков, П. С. Ухань, Ю. Л. Новіков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 2. – С. 29-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_2_9
 7. Борисенко К. Б. Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання [Електронний ресурс] / К. Б. Борисенко, Н. Л. Кравчук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2015. – Вип. 22. – С. 21-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2015_22_8 – У статті проведено аналіз тематичної структури дистанційного навчання географічного спрямування в Україні. Визначено особливості галузевої структури географічної освіти та сучасний стан розвитку її у дистанційному вигляді.
 8. Бузько В. Л. Програмоване навчання як основа дистанційної освіти в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько, Н. А. Іваницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 127. – С. 12-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_127_5 – У статті виділені особливості програмового навчання та визначений його зв’язок із сучасним дистанційним навчанням. На конкретному прикладі розглянуті можливості застосування програмового та дистанційного навчання в загальноосвітній школі.
 9. Бут В. А. Вибір програмного забезпечення для організації відеоконференцій як складової розвиткудистанційного навчання [Електронний ресурс] / В. А. Бут // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. – 2013. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_4 – Обгрунтовано необхідність державного регулювання розвитку дистанційного навчання в системі вищої освіти України. Визначено проблеми вибору програмного забезпечення для проведення відеоконференцій як складової системи дистанційного навчання. Проведено порівняльний аналіз програмних пакетів, доведено необхідність стимулювання розвитку вітчизняних розробників програмного забезпечення та уніфікації вимог до програмного забезпечення.
 10. Ванчицький А. Методичні основи створення і розробки електронних ресурсів для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / А. Ванчицький // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 165-167. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_42 – Уточнено змістове наповнення феномену “дистанційне навчання”, розглянуто структурні компоненти “інформаційно-освітнього середовища дистанційного навчання”. Розглянуто основні форми організації дистанційного навчання, принципи створення курсів ДН. Визначено основних фахівців із різних галузей знань, які задіяні в процесі розробки курсу дистанційного навчання. Конкретизовано коло їх професійних обов’язків. Проаналізовано певні методичні аспекти створення та розробки електронних ресурсів для дистанційного навчання учнів.
 11. Величко В. Роль та місце дистанційної освіти в електронному навчанні [Електронний ресурс] / В. Величко // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – Вип. 4. – С. 276-285. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2016_4_30 – У статті розглянуто роль та місце дистанційної освіти в електронному навчанні. Визначено актуальність використання та переваги дистанційної освіти в електронному навчанні, а також необхідність упровадження її на всіх рівнях освітнього процесу та основні заходи для цього. Виокремлено типи дистанційної освіти та значення кожного з них. Доведено необхідність опанування педагогічним колективом навчальних закладів основними термінами електронного навчання та розуміння їх значення, усвідомлення ролі та необхідності впровадження електронного навчання в освітніх навчальних закладах країни. Доведено, що впровадження різних форм дистанційної освіти в навчальних закладах сприятиме підвищенню рівня інформатичної компетенції працівників закладів освіти, полегшить сприйняття та засвоєння навчального матеріалу, надасть додаткові можливості бажаючим отримати спеціальну або додаткову освіту.
 12. Войтовська О. М. Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Войтовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 24-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2015_1_7 – Зазначено, що з поширенням новітніх інформаційних технологій і появою інтернету у вищих навчальних закладах (ВНЗ) склалися передумови появи й розвитку нового напряму в освіті – дистанційного навчання, що ґрунтується на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. Проаналізовано стан і перспективи розвитку вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти на основі системи відкритого навчання. Обґрунтовано доцільність впровадження технологій дистанційного навчання у процес післядипломної освіти педагогічних працівників. Доведено, що найпрогресивнішою технологією відкритої освіти нині є технологія дистанційного навчання, оскільки його принципи подібні до принципів відкритої освіти. Зроблено висновки, що застосування дистанційної форми навчання відкриває великі перспективи у системі післядипломної підготовки педагогічних кадрів.
 13. Гаврілова Л. Г. Використання форм і методів дистанційного навчання у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / Л. Г. Гаврілова // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2016. – Вип. 5. – С. 15-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2016_5_5 – Автором статті висвітлюються форми і методи дистанційного навчання, застосовані в курсі «Мультимедійні технології в мистецькій освіті», який вивчається майбутніми вчителями початкової школи у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ) і розміщений у навчальному середовищі MOODLE. Описаний дистанційний курс розроблений у відповідності до вимог, що висуваються до сучасних он-лайн курсів із залученням актуальних на сьогодні методів, прийомів і засобів е-навчання, серед яких: створення e-portfolio, Вікі-сторінок, веб-квестів, інтерактивних плакатів на основі опрацювання мультимедійних програм для редагування електронного контенту. Автором демонструється модель асинхронного дистанційного навчання як один із видів е-навчання здобувачів вищої освіти.
 14. Гаврілова Л. Г. Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] / Л. Г. Гаврілова, Ю. І. Катасонова // Освітологічний дискурс. – 2017. – № 1-2. – С. 168-182. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2017_1-2_16 – У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку дистанційної освіти в Україні, зокрема її понятійний апарат. На підставі аналізу наукових джерел систематизовано тлумачення ключових понять дистанційної освіти та дистанційного навчання. Проаналізовано історичні етапи формування базових понять дистанційного навчання (кореспондентське навчання, навчання на відстані). Сучасне розуміння понять і термінів дистанційного навчання виходить із його тлумачення як діяльності з використанням інтернет-технологій і ресурсів. Автор порівнює дистанційну освіту (distance education) та дистанційне навчання (distance learning), суміжні поняття відкритої освіти та змішаного навчання.
 15. Гахович С. В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / С. В. Гахович, Т. В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – Вип. 55. – С. 186-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2017_55_24 – У статті розглянуті питання практичного досвіду використання системи дистанційного навчання, яка запроваджена на основі програмного середовища Mooble. Показані основні класичні вимоги до комплексу дистанційного навчання та їх практична реалізація. Показані основні складнощі щодо реалізації теоретичних засад дистанційного навчання та запропоновані шляхи і заходи для покращення надання освітніх послуг за допомогою елементів дистанційного навчання.
 16. Головко М. В. Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах [Електронний ресурс] / М. В. Головко, С. Ю. Крижановський, В. М. Мацюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 47, вип. 3. – С. 36-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_6 – Проаналізовано стан розвитку навчального комп’ютерного моделювання, його сучасні можливості. Висвітлено психолого-дидактичні підходи до проблеми моделювання у навчанні фізики і шкільного фізичного експерименту. Розглянуто можливу класифікацію комп’ютерних моделей для системи дистанційного навчання. Охарактеризовано основні види віртуального моделювання, що найбільш широко використовуються у системах комп’ютерної підтримки навчання фізики, дидактичні можливості їх застосування у навчанні учнів загальноосвітньої школи. Висвітлено особливості організації дистанційного навчання майбутніх учителів фізики засобами електронних навчально-методичних комплексів як сукупності інтегрованих електронних освітніх ресурсів і послуг.
 17. Давискіба О. В. Напрями розвитку дистанційного навчання як елементу віртуального освітнього простору [Електронний ресурс] / О. В. Давискіба // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 21. – С. 30-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_21_7
 18. Джевага Г. В. Створення відео-лекції для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Г. В. Джевага // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 137. – С. 19-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_137_7 – У статті схарактеризовано можливості відеоматеріалів у мережі Інтернет для забезпечення освітніх цілей. Виокремленні типи освітнього відео-контенту. Описані синхронний і асинхронний режими доступу до відеоресурсів дистанційного навчання. У статі також приділено увагу проблемі використання відеолекцій у дистанційній формі навчання. Визначено позитивні сторони відеолекції у порівнянні з “живими” лекціями. Проаналізувавши можливості впливу відео-контенту на сприймання інформації студентами та дидактичні вимоги до процесу навчання за допомогою відео, розроблено технологію запису відеолекцій. Визначено і розкрито етапи відеозйомки лекції на прикладі теми: “Методика навчання учнів виконувати технологічні операції” з курсу “Методика трудового навчання”. На основі досвіду відеозйомок розроблено методичні рекомендації щодо покращення якості освітнього відео-контенту.
 19. Дутчак М. С. Представлення знань в адаптивних системах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / М. С. Дутчак // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 1. – С. 46–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2014_1_11 – У статті описано побудовану модель представлення знань в адаптивних системах дистанційного навчання. Модель включає всі етапи функціонування бази знань системи, тобто збір, збереження, пошук і адаптивну видачу навчального матеріалу.
 20. Заболоцький А. Ю. Проблема якості дистанційного навчання [Електронний ресурс] / А. Ю. Заболоцький // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 333-335. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_85 – У статті розглядається проблема якості дистанційного навчання. З’ясовано загальні аспекти якості досвіду в он-лайн середовищі навчання. Обґрунтовано фактори якості дистанційного навчання. Дистанційне навчання є основою для надання студенту вільного доступу до знань. Без якісного дистанційного навчання не побудувати систему безперервного навчання. Університет «КРОК» з 2013 року працює зі студентами дистанційної форми навчання та досліджує проблему якості дистанційного навчання.
 21. Задорожкіна Я. С. Особливості підвищення кваліфікації вчителів з використанням елементів технології дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Я. С. Задорожкіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 44. – С. 150-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_22 – У статті розглянуто можливості застосування технології дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проаналізовано її переваги та недоліки.
 22. Зайцева І. О. Дидактичні можливості дистанційної освіти як інноваційного феномену навчання [Електронний ресурс] / І. О. Зайцева // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 65-68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_22 – Відзначено, що проблема розробки і впровадження дистанційних форм і методів навчання стала одним з основних напрямків розвитку вищої школи на сучасному етапі й знайшла своє відображення в програмі ЮНЕСКО “Освіта XXI століття”. Виявлено сутність та навчальні можливості дистанційної освіти на основі аналізу й узагальнення педагогічної, дидактичної, методичної літератури. Наголошено на тому, що умовою, яка сприяє практичній реалізації дистанційного навчання, є наявність у викладача знань, умінь і навичок роботи з сучасними інформаційними й комунікаційними технологіями.
 23. Запорожченко Ю. Г. Використання засобів ІКТ у дистанційному навчанні учнів з функціональними обмеженнями [Електронний ресурс] / Ю. Г. Запорожченко // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 16. – С. 75-82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_16_11 – Окреслено основні переваги дистанційного навчання для учнів з функціональними обмеженнями; описано види моделей навчання відповідно до способу взаємодії учасників процесу; охарактеризовано види інформаційно-комунікаційних технологій, застосовних для кожного способу взаємодії.
 24. Застело А. О. Психологічні основи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / А. О. Застело // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – 2013. – Вип. 45(2). – С. 85-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2013_45(2)__13 – Стаття присвячена проблемам визначення психологічних засад організації освітнього простору дистанційного навчання. Розглянуто психологічний зміст принципів організації освітнього середовища дистанційної форми навчання.
 25. Іващенко М. В. Особливості проектування методичної підготовки вчителя інформатики як тьютора в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39(2). – С. 13-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(2)__5
 26. Ігнатьєва А. І. Удосконалення дистанційного навчання студентів в системі безперервної освіти [Електронний ресурс] / А. І. Ігнатьєва // Фізико-математична освіта. – 2017. – Вип. 1. – С. 52-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_1_12 – Розкрито особливості дистанційного навчання (ДН) студентів. У центрі уваги його реалізується проблемно-пошукові, творчі методи організації викладача та студента. Зазначено, що ДН має і свої особливості: гнучкість: той, хто навчається, не зобов’язаний відвідувати регулярно заняття – лекції, семінари тощо, а може сам визначати, скільки часу йому потрібно для освоєння курсу, які дисципліни він вивчатиме для здобуття знань за обраною спеціальністю; модульність: кожна окрема дисципліна або кілька дисциплін надають цілісне уявлення про певний предмет, завдяки чому можна з незалежних навчальних курсів скласти навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим, особливостям; паралельність: індивід може навчатися, поєднуючи професійну діяльність з навчанням; дальнодія: відстань від місця перебування слухача до освітнього закладу немає жодного значення; асинхронність: в процесі навчання той, хто навчає, і той, хто навчається, можуть реалізувати технологію навчання й учіння незалежно один від одного, тобто за зручним для кожного з них розкладом і в зручному темпі; охоплення: кількість тих, хто навчається в системі ДН, не регламентована – всі вони мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних), а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через мережі зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій; рентабельність.
 27. Карпеко Н. М. Правові основи державного управління розвитку дистанційного навчання у сфері середньої освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Карпеко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 2. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_2_17 – У статті розглянуто проблеми розвитку дистанційного навчання в системі освіти України та його нормативно-правове підґрунтя. Визначено роль держави у провадженні електронних форм навчання та його вплив на стан якості освіти в Україні. Окреслено проблемні питання та напрямки дальших досліджень.
 28. Карташова Л. А. “Хмарні” технології в дистанційному навчанні – вимога сьогодення [Електронний ресурс] / Л. А. Карташова, І. В. Пліш // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 12. – С. 61-65 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_12_15
 29. Катасонова Ю. Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Ю. Катасонова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 168-173. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_33 – Наразі дистанційне навчання є невід’ємним складником процесу інформатизації освіти. Для ефективного використання усього науково-теоретичного потенціалу дистанційного навчання вважаємо за доцільне дослідити історію розвитку цього сучасного освітнього феномену, розтлумачити зміст поняття «дистанційне навчання», яке дотепер трактується науковцями по різному. На нашу думку, історію розвитку дистанційного навчання доцільно розпочинати з середини ХІХ століття й розділити її на три етапи: кореспондентське навчання, заочне навчання та електронне навчання. Вважаємо, що найточніше визначення названого освітнього феномену пов’язане з його реалізацією на відстані за допомогою специфічних засобів інтернет-технологій або інших інтерактивних засобів.
 30. Катасонова Ю. Технології розроблення дистанційного курсу для підготовки вчителів початкових класів [Електронний ресурс] / Ю. Катасонова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – Вип. 4. – С. 320-330. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2016_4_35 – У статті визначено основні етапи проектування дистанційного курсу та розроблення курсу з «Методики навчання математики в початкових класах» для майбутніх учителів початкових класів. Систематизовано модель проектування дистанційного курсу, де поетапно розподілено форми і методи роботи. З’ясовано, що така система побудови курсу відповідає класичним і специфічним дидактичним принципам. Дистанційний курс розроблено на платформі програмного забезпечення Moodle. Автором визначено найефективніші засоби подачі навчального матеріалу, групової роботи та контролю. У подальшому дослідженні заплановано розширення та урізноманітнення завдань сучасними методами і прийомами та перевірка ефективності курсу шляхом упровадження в навчальну програму здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта».
 31. Кудіна Т. М. Дистанційні форми навчання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / Т. М. Кудіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 6. – С. 217-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_29 – Метою роботи є розробка й апробація власної концепції дистанційного навчання української мови для іноземців. Проведений огляд використання інноваційних підходів навчання української мови для іноземців на базі сучасних дистанційних технологій. Описана змішана технологія інтернет-навчання української мови як іноземної. Для реалізації запропонованої концепції дистанційного навчання української мови був виготовлений інтернет-адаптований навчальний комплекс «Українська мова для іноземців», який пройшов апробацію в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Показано, що навчальний процес із використанням змішаної форми навчання відповідає дидактиці української мови як іноземної.
 32. Кузіков Б. О. Підходи до оцінки ефективності адаптивної системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Б. О. Кузіков // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Технічні науки. – 2013. – № 3. – С. 67-74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_tekh_2013_3_11Зазначено, що оцінка ефективності систем дистанційного навчання викликає певні ускладнення через слабку формалізованість об’єкта керування, складність систем, гетерогенність факторів, які нелінійно впливають на ефективність засобу, різнорідність параметрів оптимізації у різних системах. Розглянуто можливі підходи до проведення оцінки ефективності систем дистанційного навчання, зокрема адаптивних.
 33. Литвин О. І. Використання VPN технологій в організації дистанційного процесу навчання [Електронний ресурс] / О. І. Литвин, Е. І. Алієв // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 327-333. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2015_1_66 – Організувати дистанційний процес навчання у режимі реального часу на основі програми віддаленого адміністрування (доступу) у рамках розподіленої обчислювальної мережі (РОМ) для учасників, які можуть використовувати різнісистемні платформи.
 34. Ляхоцька Л. Дистанційне навчання як педагогічна технологія неперервної освіти [Електронний ресурс] / Л. Ляхоцька // Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 61-62. – С. 33-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_7 – Розкрито дистанційну педагогічну технологію як нову форму навчання, що відіграє суттєву роль у розвитку інформаційного суспільства і подальшій модернізації неперервної освіти. Розглянуто шляхи адаптації загальної концепції освіти до специфіки дистанційної форми навчання з урахуванням особистіснозорієнтованого підходу та конструктивізму.
 35. Макарова О. Є. Аналіз засобів та особливостей розробки курсу з навчальної дисципліни для системи дистанційної освіти [Електронний ресурс] / О. Є. Макарова // ScienceRise. Pharmaceutical Science. – 2016. – № 1(1). – С. 51-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcfarm_2016_1(1)__9 – У даній статті досліджуються особливості дистанційної освіти, зокрема, у фармацевтичному ВНЗ. Розглянуті тенденції впровадження у процес навчання сучасних інформаційних технологій.
 36. Мартиненко О. Є. Дистанційне навчання іноземних мов з використанням програми Skype [Електронний ресурс] / О. Є. Мартиненко // Іноземні мови. – 2014. – № 3. – С. 45-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2014_3_8 – У статті розглядаються переваги та недоліки навчання іноземних мов за допомогою програми Skype. Демонструються підходи до online викладання англійської мови на міжнародному рівні. Запропоновано методику створення робочих папок і документів та роботи з електронними документами за допомогою сервісу Google Drive.
 37. Мигович С. М. Використання соціальних мереж як основи дистанційного курсу навчання [Електронний ресурс] / С. М. Мигович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2013. – Вип. 192(1). – С. 347-353. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2013_192(1)__57 – У статті наведено результати анкетування студентів щодо використання Інтернету і соціальних мереж. Проведено аналіз засвоєння знань при традиційних методах навчання та з використанням соціальних мереж. Наведено результати контрольного тестування в експериментальній і контрольній групах із визначенням середнього значення коефіцієнта засвоєння знань. Визначено актуальні напрямки подальшої роботи щодо застосування та теоретичного обґрунтування психолого-педагогічних принципів використання соціальних мереж у закладахосвіти України для підвищення пізнавальної активності студентів.
 38. Мирутенко Л. В. Модель формування системи показників та критеріїв оцінювання якості комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Л. В. Мирутенко // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 7. – С. 196-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2016_7_42 – В роботі удосконалена модель формування системи показників та критеріїв оцінювання якості комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання, в якій, на відміну від існуючих, передбачено врахування особливостей функціонування декількох програмних продуктів у системі дистанційного навчання. Це дозволило сформувати ієрархічну систему показників та критеріїв для вирішення завдання оптимізації комплексу програмного забезпечення при розгортанні перспективної системи дистанційного навчання вищого навчального закладу.
 39. Моклюк М. On-line система дистанційної підтримки навчання та її використання під час вивчення фізики [Електронний ресурс] / М. Моклюк, О. Моклюк // Молодь і ринок. – 2014. – № 6. – С. 78-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_6_18 – Описано онлайн-систему дистанційної підтримки навчання в школах, ліцеях та гімназіях України, яку розробила Лабораторія інформаційних та комунікаційних технологій, що діє у фізико-математичній гімназії № 17 м. Вінниця. Розглянуто можливості її використання під час вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. 
 40. Момот Ю. Методичні аспекти викладання хімічних дисциплін із використанням ресурсів дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Ю. Момот // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 1. – С. 55-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_1_20 – Здійснено аналіз форм упровадження дистанційного навчання у вищі навчальні заклади. Розглядаються методичні можливості оптимального поєднання теоретичної та практичної складових дистанційних курсів із хімічних дисциплін.
 41. Моцик Л. В. Нові інформаційні технології та дистанційне навчання в освітньому просторі загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / Л. В. Моцик // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2015. – Вип. 18. – С. 288-292. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_53 – У статті проаналізовано сучасні вимоги до вчителя початкової школи, його особистості, професійні якості та підготовка. Виділено комплекс засад, які складають основу готовності вчителів початкової школи до застосування технологій дистанційного навчання і мають бути реалізовані в процесі неперервної освіти. Розглянуто твердження, що важливим засобом HIT навчання є комп’ютер. У сучасній школі його використовують як об’єкт вивчення, як засіб навчання, складову частину системи управління народною освітою, як елемент методикинаукових досліджень.
 42. Муковіз О. П. Вимоги до вчителя початкової школи у процесі дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. П. Муковіз //Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 16. – С. 320-325. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_16_61 – У статті проаналізовано сучасні вимоги до вчителя початкової школи, його особистості, професійні якості та підготовка. Виділено комплекс вимог, які складають основу готовності вчителів початкової школи до застосування технологій дистанційного навчання і мають бутиреалізовані у процесі неперервної освіти.
 43. Муковіз О. П. Загальні ознаки технології дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / О. П. Муковіз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 4. – С. 98-107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_4_13 – У статті розглянуто різні підходи до тлумачення понять: «технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», «технологія освіти», «технологія в освіті» та «технологія дистанційного навчання». Проаналізовано види технологій дистанційного навчання. На основі обґрунтованого досвіду технологізації дистанційного навчання в освітньому процесі визначено загальні ознаки технології дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: цілісність, відтворюваність, адаптивність, психологічна обґрунтованість,економічна доцільність, науковість, гнучкість і контрольованість.
 44. Муковіз О. П. Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / О. П. Муковіз // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 6. – С. 26-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_6_7 – Стаття розкриває особливості підготовки викладачів до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Цей процес здійснювався дистанційно в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини викладачами ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Навчальна підготовка проходила протягом шести місяців в експериментальному електронному навчальнометодичному комплексі підвищення кваліфікації науководослідного проекту відкритої освіти «ХМАРА» за програмою «Викладачі тьютори (організатори)ДН ВНЗ III–IV р. а.»
 45. Муковіз О. П. Проектування моделі дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / О. П. Муковіз // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 41, вип. 3. – С. 209-217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_41_3_22 – У статті аналізується загальнонауковий підхід до типології моделей у теорії педагогічного моделювання, основні вимоги до них, функціональні ознаки. Виділено концептуальні положення, які використовуються науковцями під час моделювання педагогічних об’єктів. Технологічну основу моделі відображає сайт системи неперервної освіти вчителів початкової школи, розроблений удоменній мережі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 46. Муковіз О. Особливості організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / О. Муковіз // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди”. Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Вип. 28(2). – С. 211-218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2_42 – З’ясовано особливості організації дистанційного навчання як інноваційної форми вищої освіти, запропоновано науково обґрунтовані принципи організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Розглянуто процес взаємодії між суб’єктами навчання. Висвітлено проблеми, які виникають під час організації дистанційного навчання.
 47. Нагрибельна І. Самостійна робота майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / І. Нагрибельна // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 54-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_2_11У статті проаналізовано сутність дистанційного навчання в системі сучасної вищої освіти. Акцентовано увагу на позитивних та негативних ознаках аналізованої технології, виділено ті її переваги, що слід ураховувати під час організації самостійної лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання. Репрезентовано приклади завдань для самостійного опрацювання з методики навчання української мови у процесі фахової підготовки студентів.
 48. Нестеренко О. В. Застосування системи дистанційного навчання Moodle у педагогічній діяльності зі студентами денної форми навчання [Електронний ресурс] / О. В. Нестеренко, А. В. Сенько // Молодий вчений. – 2016. – № 6. – С. 170-174. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_44 – Для впровадження Інтернет-технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців найбільш перспективним є використання систем електронного навчання, загальновизнаним лідером серед яких є система LMS Moodle. Відповідно, виникає проблема пошуку оптимальних методів активної навчальної діяльності у системі LMS Moodle, спрямованих на формування різних здібностей студентів, поєднання їх особистісного, соціального й професійного розвитку, а отже, характеру змісту й формі навчальної взаємодії, принципів побудови навчального процесу.
 49. Олексієвець Д. Переваги та недоліки дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Д. Олексієвець // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 3. – С. 88-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_3_13 – Стаття містить інформацію про новітню для України технологію навчання – дистанційну освіту. Подається характеристика дистанційних курсів, їх завдання, пояснюється зв’язок з учнем.
 50. Опанасюк Ю. І. Дистанційне навчання як інноваційна технологія [Електронний ресурс] / Ю. І. Опанасюк // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 94. – С. 298-301. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_94_75 – В умовах інформатизації все більшої популярності набуває дистанційна освіта як особливий процес здобуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно–комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо–кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти. У дистанційній освіті акцентується увага на синхронних масових онлайн–курсах і розподіленому відкритому спільному навчанні. 
 51. Пасічник О. В. Дистанційне (змішане) навчання інформатики у 5 класі [Електронний ресурс] / О. В. Пасічник // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 2. – С. 14-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_2_4 – У статті розглядається побудова дистанційного курсу для підтримки змішаного навчання інформатики у 5 класі за новими програмами. Аналізується статистична інформація курсу, доступна у системі дистанційного навчання Moodle.
 52. Петрик С. М. Дистанційне навчання у мережі Web 3.0 [Електронний ресурс] / С. М. Петрик // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 1. – С. 60–63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2014_1_14 – Проаналізовано існуючі способи ідентифікації інформації у Семантичному Вебі, окреслено основні проблеми його впровадження та досліджено можливість використання Семантичного Вебу як складової частини дистанційного навчання. Запропоновано альтернативний варіант ідентифікації та побудови взаємозв’язку інформації та набутих знань на основі розробленого методу “спектр знань”.
 53. Пікуляк М. В. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання в системі дистанційної освіти [Електронний ресурс] / М. В. Пікуляк // Фізико-математична освіта. – 2016. – Вип. 3. – С. 77-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2016_3_12 – Запропоновано метод сценаріїв для побудови індивідуальної навчальної траєкторії в автоматизованій системі дистанційної освіти. Побудовано адаптивний модуль, перевагами якого є формування індивідуального теоретичного матеріалу відповідно до навчальних потреб окремого студента. Розроблено модель сценарного прикладу, використання якого надає можливість описати навчальні ситуації та можливі напрямки продовження навчального процесу. Реалізовано адаптивний модуль у вигляді матриці переходів, що забезпечило співставлення індексів і типів квантів із відповідним сценарним прикладом. Надано загальну схему управління навчальним процесом, яка надає можливість із набору розрізнених факторів і відомостей сформувати пов’язану структуровану модель навчального курсу і надає можливість реалізувати диференційований підхід до студентів із різним рівнем готовності до навчання.
 54. Поклонський О. О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти [Електронний ресурс] / О. О. Поклонський // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2014. – Вип. 20. – С. 100-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2014_20_28 – У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти дистанційної географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Було обґрунтовано доцільність і ефективність упровадження дистанційної освіти як елементу безперервної географічної освіти, а також розкриття принципів розробки і наповнення курсу «Географія» для слухачів заочної форми навчання Центру профорієнтаційної роботи з молоддю. 
 55. Половая Н. О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти [Електронний ресурс] / Н. О. Половая // Грані. – 2017. – Т. 20, № 1. – С. 27-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_1_6 – Статтю присвячено проблемі дистанційного навчання як іноваційної форми освіти. Авторкою наголошено на тому, що дистанційне навчання дає можливість розширити студентський контингент без помітного збільшення професорсько-викладацького складу і зростання витрат на матеріальне забезпечення навчального процесу. Теоретична рефлексія цього процесу перебуває в основі ідеї глобального віртуального університету американського зразка. Віртуальний університет займається підготовкою кадрів для віртуального суспільства, тому він абстрагується від ситуації на конкретних ринках праці, проте потенційно дає можливість здійснювати селекцію студентів, дозволяючи відбирати найбільш здібних. На відміну від такого підходу, світоглядно і психологічно підкріпленого установками прагматизму,європейська традиція прагне модернізувати витратну модель вищої освіти, яка все частіше піддається критиці.
 56. Попов А. М. Характеристика мультимедійних технологій як засобу розробки інтерактивного контенту для систем дистанційного навчання [Електронний ресурс] / А. М. Попов, О. С. Біленький, І. С. Захарчук // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 1. – С. 130-131 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_1_48
 57. Примакова В. В. Дистанційне навчання як перспективна форма підвищення кваліфікації вчителів в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 19. – С. 181-187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_19_31 – У статті розглянуто суть поняття «дистанційне навчання», принципи та перспективи його застосування в сучасному освітньому просторі. Проаналізовано особливості та потенціал упровадження дистанційної форми післядипломної освіти вчителів в Україні; схарактеризовано недоліки і переваги використання дистанційного навчання у процесі підвищення кваліфікації фахівців, висвітлено специфіку його застосування на різних етапах неперервної освіти педагогів. 
 58. Пучков І. Педагогічні засади використання електронного дистанційного навчального курсу у процесі навчання здобувачів вищої освіти педагогічних ВНЗ [Електронний ресурс] / І. Пучков // Молодь і ринок. – 2016. – № 7. – С. 86-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_7_19 – У статті розкрито поняття “електронний дистанційний навчальний курс”. Висвітлено основні переваги цього курсу як автоматизованої навчальної системи. Схарактеризовано педагогічні засади використання електронного дистанційного навчального курсу у процесі навчання здобувачів вищої освіти.
 59. Рафальська О. О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти [Електронний ресурс] / О. О. Рафальська //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 11. – С. 128-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kitonv_2013_11_23 – У статті проаналізовано переваги та недоліки дистанційного навчання, наведено декілька підходів до визначення поняття «змішане навчання», розглянуті позитивні риси моделі змішаного навчання.
 60. Рашевська Н. В. Хмарні технології дистанційного навчання у процесі навчання вищої математики [Електронний ресурс] / Н. В. Рашевська // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_16_18 – Виокремлено чотири види моделей дистанційного навчання: модель організації дистанційного навчання без використання глобальної мережі, модель мережного дистанційного навчання, модель мобільного дистанційного навчання та модель хмарних технологій дистанційного навчання, за допомогою яких можна організувати процес навчання вищої математики. Зазначено переваги та недоліки хмарних технологій дистанційного навчання.
 61. Самолюк Н. Актуальність і проблемність дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Самолюк, М. Швець // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1.1. – С. 193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_50Обґрунтовано актуальність дистанційної освіти та проаналізовано основні проблеми, що виникають на шляху впровадження дистанційногo навчання в освітній процес ВНЗ України. Визначено чинники, які гальмують повноцінне впровадження дистанційного навчання в Україні, найважливішим з яких є недосконалість законодавчого та нормативного забезпечення. Запропоновано створити глобальну комп’ютерну мережу освіти й науки з метою подальшого розвитку дистанційного навчання в Україні.
 62. Сидоренко О. Ю. Ефективність впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Ю. Сидоренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. – 2015. – Вип. 2. – С. 194-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_31 – Стаття присвячена актуальній проблемі впровадження дистанційного навчання в освітній процес вищого навчального закладу, ефективність якого залежить від успішного подолання стереотипів мислення потенційних студентів, а також недоліків кадрового, технічного та фінансового забезпечення.
 63. Слободянюк С. М. Комплексний підхід в області інформаційного забезпечення дистанційного навчання [Електронний ресурс] / С. М. Слободянюк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 11. – С. 134-138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kitonv_2013_11_24 – У статті розглядаються вимоги щодо вирішення проблем інформаційного забезпечення дистанційного навчання та пропонується нове рішення в області побудови інформаційного середовища, що забезпечує не тільки комплексне вирішення проблеми,але й пропонує рішення значного кола актуальних проблем в сфері інформаційних технологій.
 64. Сокуренко О. О. Нові педагогічні технології в роботі з обдарованими учнями: система очно-дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Сокуренко, О. О. Нотич // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 12. – С. 15-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2013_12_5
 65. Сухомудренко Ю. Переваги дистанційного навчання в освітньо-виховному процесі [Електронний ресурс] / Ю. Сухомудренко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 147. – С. 279-283. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_147_72 – Метою статті є виявлення переваг дистанційного навчання в освітньо-виховному процесі.
 66. Торба Ю. І. Дистанційне навчання як один з пріоритетних напрямів модернізації професійної освіти [Електронний ресурс] / Ю. І. Торба // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 3. – С. 77-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_3_17 – У статті розглянуто передумови розвитку дистанційного навчання у професійній освіті та його переваги, наведено завдання, цілі дистанційного навчання та його характерні особливості і принципи, обґрунтовано доцільність розвитку дистанційного навчання у професійній освіті України, означено роль викладача у дистанційному навчанні та особливості педагогічної взаємодії тьюторів та студентів, як суб’єктів дистанційного навчання, систематизовано інструменти спілкування та засоби організації дистанційного навчання у професійній освіті.
 67. Торба Ю. І. Розвиток дистанційного навчання у професійній освіті [Електронний ресурс] / Ю. І. Торба // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 133. – С. 221-224. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_54 – У статті розглянуто передумови розвитку дистанційного навчання у професійній освіті та його переваги, наведено завдання, цілі дистанційного навчання та його характерні особливості і принципи, обґрунтовано доцільність розвитку дистанційного навчання у професійній освіті України, означено роль викладача у дистанційному навчанні та особливості педагогічної взаємодії тьюторів та студентів, як суб’єктів дистанційного навчання, систематизовано інструменти спілкування та засоби організації дистанційного навчання у професійній освіті.
 68. Уліч В.Л. Переваги дистанційного навчання в системі неперервної освіти [Електронний ресурс] / В.Л. Уліч // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 43. – С. 285-290. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_43_49 – В даній статті описуються педагогічні та інформаційні технології, які використовуються в системі безперервної освіти.
 69. Усікова Т. М. Сучасний стан дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Усікова // Управління розвитком. – 2014. – № 7. – С. 89-91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_7_36Розглянуто основні поняття, моделі і характерні особливості дистанційного навчання на підприємстві. Проведено обґрунтування актуальності використання дистанційних технологій у навчанні персоналу. Зроблено акцент на особливостях організації навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій.
 70. Фальштинська Ю. Віртуальне навчальне середовище – невіддільний складник дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Ю. Фальштинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 89-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_1_14 – У статті досліджено проблеми й перспективи використання віртуальних навчальних середовищ у дистанційній освіті. Розкрито сутність поняття “віртуальне навчальне середовище”. Висвітлено історію створення ВНС. Наведено приклади відомих навчальних платформ.
 71. Федюк Г. М. Інтернет-технології у дистанційному навчанні іноземної мови [Електронний ресурс] / Г. М. Федюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 9(2). – С. 271-276. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_9(2)__47 – Мета роботи – розкрити функціональні можливості Інтернету як необмеженого джерела інформації та практичного застосування новітніх технологій для організації дистанційного навчання іноземної мови увищих навчальних закладах.
 72. Хоббі Ю. С. Проблеми впровадження європейських стандартів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / Ю. С. Хоббі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 8. – С. 119-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_8_33 – Стаття присвячена проблемним моментам впровадження європейських стандартів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України і містить пропозиції по їх подоланню.
 73. Чеботарьова Г. В. Роль і місце інтернет-технологій дистанційного навчання для студентів вищих учбових закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються творчих професій [Електронний ресурс] / Г. В. Чеботарьова, Г. М. Шкарупа // Молодий вчений. – 2016. – № 1(2). – С. 104-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(2)__26 – В добу бурхливих реформ в українському суспільстві і – особливо – в освіті, на перший план виходить здатність студента до самоосвіти і готовність викладача опановувати сучасні технології для організації конкурентоспроможного освітнього процесу. Творчі професії традиційно пов’язані з безпосередньою передачею знань та навичок «з рук в руки». Проте сучасні технології заявляють про своє право на роль та місце в цьому процесі. Наскільки якісним може бути таке навчання і як процес і як результат?
 74. Шеленкова Н.  Вивчення дисципліни “Психологічні основи профорієнтації” за допомогою засобів дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Шеленкова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2017. – Вип. 1. – С. The Study of “Psychological Fundamentals of Career Guidance” Subject by Means of Distance Learning. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_11 – В статті розкрито особливості викладання дисципліни «Психологічні основи профорієнтації» засобами дистанційного навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Наведеніприклади представлення курсу за допомогою програмного забезпечення Moodle.
 75. Шиліна Г. А. Дидактичні основи дистанційного навчання в допрофільних класах середньої школи [Електронний ресурс] / Г. А. Шиліна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 300-306. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_3_51
 76. Шкіца Л. Є. Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки [Електронний ресурс] / Л. Є. Шкіца, І. В. Павлик, О. В. Корнута, Т. О. Пригоровська, М. Є. Стовбенко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 1. – С. 256-267. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rrngr_2013_1_30
 77. Штихно Л. В. Дистанцiйне навчання як перспективний напрям розвитку сучасної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Штихно // Молодий вчений. – 2016. – № 6. – С. 489-493. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_123 – У статті висвітлено основні проблеми впровадження та переваги використання дистанційної освіти в навчальному процесі. Розглянуто тенденції розвитку вищої освіти в сучасних умовах. Проаналізовано сучасний стан дистанційної освіти в Україні та світовий досвід. Досліджено перспективи впровадження дистанційної освіти у ВНЗ України. Визначено головні пріоритети розвитку сучасної освіти в Україні та її перспективні напрями.
 78. Шуневич Б. І. Популяризація дистанційного навчання в освітніх закладах України [Електронний ресурс] / Б. І. Шуневич //Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 299-303. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2013_7_48 – Проведено аналіз стану популяризації дистанційного навчання (ДН) у вітчизняних навчальних закладах і, зокрема, у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за допомогою друкованих видань (монографій, збірників наукових праць, посібників, журналів, матеріалів конференцій), захищених дисертаційних досліджень, засобів масової інформації (радіо, телебачення, газети).
 79. Щербина О. А. Технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. А. Щербина // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2013. – № 10. – С. 119-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2013_10_13 – У статті розглядаються нові технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання, основані на використанні хмарних Інтернет-сервісів.
 80. Юнчик В. Л. Методичні особливості дистанційного навчання [Електронний ресурс] / В. Л. Юнчик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 206-209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_67 – Зазначено, що одним із сучасних засобів реалізації процесу навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій є дистанційна освіта. Розглянуто основні поняття та характерні особливості дистанційного навчання. Виділено педагогічні положення для організації дистанційного курсу та дидактичні принципи навчання, які є основою для організації дистанційного середовища.
 81. Ярощук К. І. Особливості організації дистанційного навчання учнів старших класів з використанням інформаційно-комунікативних технологій [Електронний ресурс] / І. Ярощук К., С. Гужва К. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 125. – С. 124-127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_30 – Статтю присвячено проблемі організації дистанційної освіти старшокласників з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження дистанційного навчання та використанням можливостей, які дає сучасній молоді електронне навчання. Досліджено теоретичні й практичні аспекти впровадження дистанційного навчання учнів старших класів, проаналізовано переваги дистанційного навчання над традиційним. Наголошено на необхідності спеціальноїпідготовки вчителів до роботи за дистанційною формою навчання.
 82. Ястремська С. Історичні віхи становлення дистанційного навчання [Електронний ресурс] / С. Ястремська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – № 3. – С. 239-247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_3_26
 83. Яценко В. В. Використання нових інформаційних технологій в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / В. В. Яценко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 40(1). – С. 221-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(1)__40