Комп’ютерні технології в навчальному процесі

komp_booksЗміст

Комп’ютер на уроках… 

Сучасний процес навчання характеризується все більш широким застосуванням в ньому комп`ютерних технологій.

Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках обумовлена наступними факторами:
– різноманітність форм представлення інформації;
– висока ступінь наочності;
– можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;
– звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту;
– можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;
– можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів та ін., використовуючи сучасні інформаційні технології;
– можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу з боку вчителя;
– можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати участь у процесі пізнання.

Актуальність питання визначається важливістю підготовки педагога до використання комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання у професійній діяльності; потребою широкого впровадження засобів iнформацiйних технологій у навчально-виховний процес; впливом комп’ютерних засобів на результати навчальної дiяльностi; залежністю відповідно сформованого навчального середовища з результатами навчання і виховання школярів; визначенням місця i ролі комп’ютерних технологій у структурі особистісно-орієнтованого навчального середовища.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33682/

У сучасній освіті один із пріоритетних напрямів розвитку є інформатизація та впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес, що значно покращує якість та ефективність навчання майбутніх фахівців, підвищує конкурентноспроможність на ринку праці. Застосування комп’ютерних технологій потребує перегляду форм і методів навчальної діяльності. Слід пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання. Застосування комп’ютерних технологій підвищує активність студента, веде до перебудови навчального процесу в бік самостійних форм навчання. Без перевантажень можна інтенсифікувати процес навчання в умовах профільного навчання завдяки раціональному використанню комп’ютерних технологій. Використання сучасних технічних засобів для розв’язання фахових завдань на базі отриманої комп’ютерної підготовки є запорукою конкурентноспроможності майбутнього фахівця. При масовому забезпеченні комп’ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без великих затрат часу на проведення контролю.
Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше використання комп’ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв’язання задач предметної галузі.

http://studentam.net.ua/content/view/7557/97/

Комп’ютерні технології на сторінках періодики

 • Інтернет у нашому житті // Позакласний час. – 2012. – № 21/22. – С. 115-126.
 • Інтернет, хмари та сучасний учитель // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 33. – рубрика-вкладка 1-8.
 • Матат, Дарина. Нові технології : веб-квест / Д. Матат // Освіта України. – 2014. – № 23 (23 черв.). – С. 10. – Технологію освітніх веб-квестів відносять до проектної діяльності, це світовий досвід, що стрімко впроваджується в навчально-виховний процес, зокрема у школах України. Учасникам пропонується складне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються ресурси інтернет.
 • Михайлюк О.Р. Комп’ютерно-орієнтовані й телекомунікаційні технології на уроках мови та літератури / О. Р. Михайлюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 10/11. – С. 2-12. – Упровадження в навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, дає широкі можливості для подальшої диференціації навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності.
 • Нікіфорова, Інна. Новітні інформаційні технології: повсякденність чи недосяжна мрія українського школяра? / І. Нікіфорова // Фінансовий контроль. – 2015. – № 3. – С. 42-47.
 • “Поява” вчителя в Інтернеті. Перші поняття // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 30. -рубрика-вкладка 1-7.
 • Таровська О. Модернізація психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу за допомогою Інтернет-технологій / О. Таровська // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 190-193. – Бібліогр. наприкінці ст. – У статті розглядаються шляхи застосування сучасних Інтернет-технологій для модернізації психологічної та методичної підтримки навчально-виховного процесу на базі науково-дослідного проекту «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». Блок психолого-педагогічного консультування представлений як складова діагностично-концептуального етапу проведення експерименту з моделювання освітнього середовища. Автор наголошує, що реалізація завдань проекту має відкрити нові шляхи наближення системи освіти України до європейських стандартів, а використання Інтернет-технологій для реалізації завдань розвитку психологічної служби дасть змогу забезпечити доступність послуг у сфері психології і соціальної роботи не лише в Україні, а й за її межами.

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського

  1. Адамова І. З. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі [Електронний ресурс] / І. З. Адамова, М. І. Уграк //Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 374-379. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_50 – У статті розглядаються особливості використання мережі Інтернет як освітнього ресурсу. Зазначено, що ефективне використання навчальних інтернет-ресурсів залежить від наявності засобів ІКТ, їх технічного рівня, уміння користувачів продуктивно здійснювати пошук і використання потрібних навчальних і довідкових ресурсів на різних етапах навчального процесу. Висвітлено основні проблеми, які виникають на шляху інформатизації освіти в Україні та наведено напрями щодо удосконалення процесу впровадженняінтернет-технологій в навчання.
  2. Антонченко М. Деякі педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / М. Антонченко // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 40-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_4_10 – У статті розглянуто деякі педагогічні аспекти використання інформаційних технологій (ІТ) у навчальному процесі, а саме: засоби та можливості ІТ у навчанні; рівні сформованості інформаційних компетенцій учнів; дидактичні вимоги до ІТ; педагогічні умови ефективного застосування ІТ учителями.
  3. Багрій К. Л. Особливості використання internet-технологій у навчальному процесі в сучасних умовах [Електронний ресурс] / К. Л. Багрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 4. – С. 264-272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_4_32 – Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного зниження тимчасових і просторових бар’єрів в розповсюдженні інформації, відкрило нові перспективи в сфері освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має місце тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і формування на цій основі принципово нових інтегрованих технологій навчання, заснованих, зокрема, на Інтернет-технологіях. Інформаційно-комп’ютерна революція, що зараз ще триває, радикально технологізує інтелектуальну діяльність за допомогою перш за все Інтернет-технологій та сучасних засобів зв’язку. Цей процес кардинально впливає на ділову активність, освіту, зовнішню та внутрішню політику, побут, медицину, культуру в цілому, світогляд та науку. Завдяки цьому з’являється можливість забезпечити необхідними знаннями розв’язання найрізноманітніших глобальних проблем. У дослідженні висвітлені основні види Internet-технологій і обґрунтовано доцільність їх використання у навчальному процесі, а також удосконалено шляхи щодо покращенняефективності використання Internet-технологій.
  4. Биков В. Хмарні технології як імператив модернізації освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. Биков, М. Шишкіна // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2016. – № 4. – С. 55-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2016_4_8 – Теоретично обґрунтовано науково-методичні засади створення і розвитку освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу на базі хмарних технологій. Визначено поняттєво-термінологічний апарат дослідження хмаро орієнтованого середовища, характерні властивості його функціонування. Обґрунтовано загальну модель формування і розвитку хмароорієнтованого середовища. Охарактеризовано шляхи добору методик на базі запропонованої моделі в педагогічних системах вищого навчального закладу, визначено шляхи їх використання. Проведено аналіз і оцінку перспектив розвитку хмароорієнтованого освітньо-наукового середовища.
  5. Богачков Ю. М. Хмарні технології та оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників [Електронний ресурс] / Ю. М. Богачков, О. Ю. Буров, П. С. Ухань // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 1. – С. 51-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2016_1_11 – У статті розглянуто методологію, принципи побудови та можливості використання ІКТ оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників з урахуванням педагогічних, психологічних і соціометричних факторів прояви успішності, а також показників позашкільних академічних досягнень.
  6. Богданова О. М. Застосування комп’ютерних технологій у початковій школі для підвищення ефективності навчально-виховного процесу [Електронний ресурс] / О. М. Богданова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 146-150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_26 – У даній статті обґрунтовано доцільність застосування комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи.
  7. Бондаренко Т. М. Веб-квест технологія як засіб активізації самостійної діяльності майбутніх вчителів початкових класів [Електронний ресурс] / Т. М. Бондаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 13(2). – С. 224-230. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(2)__30 – Мета статті – розглянути особливості використанння веб-квест технології як засобу активізації самостійної діяльності майбутніхвчителів початкових класів.
  8. Бурбело О. А. Мультимедійні презентації як один із засобів візуалізації інформації в навчальному процесі [Електронний ресурс] / О. А. Бурбело, С. І. Меженська, М. М. Калашніков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2014. – Вип. 2. – С. 306-311. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_2_36 – У статті розглядаються поняття “мультимедіа”, “мультимедійні технології”, “мультимедіапрезентація”, визначення та основні характеристики мультимедійного проектора, правила розробки й використання мультимедіа презентації в процесі професійної підготовки майбутніх юристів.
  9. Васенко О. В. Хмарні технології у підвищенні якості управління навчальним процесом [Електронний ресурс] / О. В. Васенко // Наука і освіта. – 2014. – № 7. – С. 35-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_7_10 – У статті здійснено аналіз основних видів і принципів функціонування хмарних технологій та їх базових характеристик, а також розкрито можливості їх застосування як засобу керування і збільшення ефективно-сті управління навчальним процесом для підвищення якості результатів його проведення в сучасних умовах ін-форматизації освітнього простору та розширення переліку освітніх послуг. Розглянуто найбільш поширені хмарні технології, інструментальні можливості яких дозволяють оптимізувати процес управління навчальним процесом.
  10. Васянович Г. П. Духовно-моральний смисл використання мультимедіа у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Г. П. Васянович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2013. – № 3. – С. 20-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_3_6 – Розкрито сутність і зміст духовно-морального смислу використання мультимедiа у навчально-виховному процесі. Показано, що застосування мультимедiа під час занять залежить від інформаційної і загальної культури викладача, інформаційного простору. Важливим аспектом використаннямультимедiа визначено аналіз ставлення учнів, студентів до отримання інформації.
  11. Гаврілова Л. Г. Використання освітнього веб-сайту “Мультимедійні технології в музичній освіті” у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики [Електронний ресурс] / Л. Г. Гаврілова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 42, вип. 4. – С. 131-140. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_42_4_14 – Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної вищої освіти – оновленню засобів навчання і створенню єдиного інформаційного освітнього простору. Авторка визначає поняття «освітні веб-ресурси», «освітній веб-сайт», подає диференціацію сайтів за їх використанням у різних сферах освіти. Висвітлена структура і змістове наповнення персонального сайту «Мультимедійні технології в музичній освіті», який використовується як освітній. 
  12. Головко Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи [Електронний ресурс] / Л. Головко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 3. – С. 61-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_3_8 – У статті продемонстровані методи запровадження інформаційних технологій у навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи. Розглядається програма Intel як засіб підготовки вчителів до їх використання.
  13. Грудинін Б. Технологія web-quest у навчальному процесі з фізики в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / Б. Грудинін // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 39(2). – С. 103-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__17 – Метою даної статті є уточнення поняття «веб-квест» та визначення основних вимог до його використання у навчальному процесі.
  14. Джавала Л. Л. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на прикладі веб-аплікації для дисципліни “Дискретна математика” [Електронний ресурс] / Л. Л. Джавала // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформатизація вищого навчального закладу. – 2014. – № 803. – С. 63-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2014_803_12 – Враховуючи необхідність кардинальних змін в освіті, необхідно змінити формат подання навчального матеріалу, інформації людині, що виховується вже в епоху інформатизації суспільства з високим рівнем інформаційного обслуговування, доступністю будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізації представленої інформації, суттєвості використовуваних даних, а також результатів глибшого дослідження процесів осмислення нового матеріалу. Запропоновано практичну реалізацію вищезгаданих завдань на прикладі вивчення дисципліни “Дискретна математика” у популярному зараз в ІТ-сфері вигляді – веб-аплікація. Типове завдання розбито на кроки, які повною мірою відображають процес мислення і формують у студента логіку зв’язку теоретичного матеріалу з його застосуванням. Під час проектування дизайну і розроблення інтерфейсу велику увагу було звернено на анімацію переходу стану елементів інтерфейсу під час взаємодії з користувачем.
  15. Дзямулич Н. Використання хмарних сервісів – новий етап у розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / Н. Дзямулич // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10(1). – С. 120-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(1)__19 – Стаття присвячена проблемам розвитку і впровадження сервісів хмарних технологій у навчальний процес. Висвітлено головні поняття інформаційно-комунікаційних технологій та хмарних сервісів. У статті представлено аналіз основних комплексних хмарних сервісів, їх використання у навчанні, наведено основні відомості про Google та Microsoft сервіси і про переваги роботи з ними у сфері освіти. Охарактеризовано сучасний стан використання сервісів хмарних технологій у навчальних закладах. Окреслено тенденції поширення засобів хмарних технологій у навчальних закладах, виокремлено перспективні напрями педагогічних досліджень.
  16. Дрючило О. А. Створення та використання мультимедійних презентацій як засіб інформатизації навчального процесу [Електронний ресурс] / О.А. Дрючило, А.В. Кордонська // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 48-54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/naukzv_2013_1_7 – У статті розкриваються методологічні підходи створення та використання мультимедійних навчальних презентацій на заняттях та подаються рекомендації щодо проведення лекційних занять з використанням мультимедіа.
  17. Дюлічева Ю. Ю. Упровадження хмарних технологій в освіту: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Дюлічева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 14. – С. 58-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_14_10 – Досліджено проблеми та перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі. Розглянуто приклади відомих хмарних платформ Google Apps Education Edition і Microsoft Live@edu, які застосовуються в освіті. Запропоновано схему взаємодії викладачів і студентів у хмарі. Розглянуто можливості хмарних сховищ Microsoft SkyDrive і Apple iCloud.
  18. Дяченко-Богун М. М. Використання Інтернет-технологій при підготовці майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Дяченко-Богун // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2015. – Вип. 5. – С. 24-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2015_5_5. – У статті розглядаються переваги використання Інтернет-технологій у процесі підготовки майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. Обґрунтовано шляхи модернізації здоров’язбережувальних технологій через використання мультимедійних засобів навчання, індивідуалізацію творчих завдань, розширення проектної діяльності, глобалізацію освітнього середовища засобами соціальних мереж.
  19. Єщенко О. А. Шляхи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі [Електронний ресурс] / О. А. Єщенко, В. Г. Мирончук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 52. – С. 219-226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_52_28
  20. Заріцька С. І. Використання веб-технологій у навчальному процесі [Електронний ресурс] / С. І. Заріцька, О. М. Пархоменко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 8. – С. 39-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_8_8 – У статті розглянуто основні можливості застосування веб-технологій у навчальному процесі. Розглянуто можливі форми використання вчителями блогів, вікіпедій та підкастів у навчальному процесі. Дано рекомендації щодо використання шкільних серверів та загально доступних Мережевих сервісів з цією метою.
  21. Каштан Н. Б. Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. Б. Каштан // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2016. – Вип. 13(2). – С. 135-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(2)__43 – У статті аналізуються основні можливості Google Apps яка є системою сервісів на основі хмарних технологій та їх використання у професійній діяльності викладача. Демонструються можливостісервісу на різних прикладах застосування хмарних технологій в освітньому процесі.
  22. Ковальова О. В. Використання комп’ютерних технологій та можливостей інтернет у практиці викладача вищої школи [Електронний ресурс] / О. В. Ковальова, О. В. Ковальова // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – С. 95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2015_4_27.
  23. Колос К. Р. ProShowProduser як засіб створення мультимедійних презентацій для підтримки навчально-пізнавального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 4. – С. 25-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_4_9 – У статті проаналізовано низку програм для створення мультимедійних презентацій стосовно засобів, необхідних для підтримки навчально-пізнавального процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти. Встановлено доцільність використання науковопедагогічними і методичними кадрами закладу післядипломної педагогічної освіти програми ProShowProduser для створення мультимедійних презентацій. Описано основи роботи з програмою ProShowProduser.
  24. Коноваленко В. О. Використання мультимедійних технологій в організації співробітництва вчителя та учнів у початковій школі [Електронний ресурс] / В. О. Коноваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 13(3). – С. 270-274. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(3)__39
  25. Костенко А. А. Полімодальне сприйняття як психофізіологічна передумова застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / А. А. Костенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 28. – С. 192-197. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_31 – У статті розглянуто різні аспекти полімодального сприйняття як психофізіологічної передумови застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови. Зокрема, охарактеризовано особливості формування мультимодального мислення студентів.
  26. Кузнецова Т. Ф. Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на уроках у початкових класах [Електронний ресурс] / Т. Ф. Кузнецова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 176-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_32 – У статті висвітлено переваги використання мультимедійних презен-тацій та відеоматеріалів, охарактеризовано теоретичні основи їх вико-ристання в навчальному процесі, психолого-педагогічні особливості та вплив на активізацію пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку.
  27. Лецюк І. З. Технологія веб-квест як дидактичний засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів початкової освіти [Електронний ресурс] / І. З. Лецюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 36. – С. 259-264. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_36_39 – У статті окреслено питання ефективності організації самостійної роботи студентів засобами інтеграції освітніх технологій з інформаційно-комунікаційними. На конкретному прикладі висвітлено види завдань, що вирішує освітня квест-технологія у поєднанні з інформаційно-комунікаційною технологією “blogger”.
  28. Литвинова С. Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2. – С. 23-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_2_7 – Матеріали цієї статті присвячені визначенню типів освітніх хмар, форм та необхідних компонентів використання хмарних технологій, видів діяльності, що підтримуються у хмарі, можливості використання хмарних технологій для організації «віртуальної учительської», дано визначення «віртуальної учительської», її принципи побудови, визначено типи документів для використання у «віртуальній учительській», визначено три переваги щодо впровадження «віртуальної учительської», окреслено її основні структурні блоки.
  29. Литвинова С. Г. Хмарні технології — нова парадигма у розвитку логічного мислення та пам’яті учнів середньої школи [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова, О. В. Тебенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 1. – С. 38-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_1_10 – Поява хмарних технологій має реалізувати ідею створення єдиного інформаційного простору, який би забезпечив доступ усіх педагогічних працівників, учнів і навіть батьків до якісної середньої освіти і сприяв розвитку можливостей розробки і використання електронних освітніх ресурсів для розвитку логічного мислення, пам’яті, уяви, уваги учнів загальноосвітніх шкіл. У статті проаналізовано напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій для вивчення математики, визначено умови для активізації пізнавальної діяльності учнів, описано його можливості під час проведення уроків математики, розкрито роль логічного мислення у розвитку особистості учня, розкрито основні ідеї використання електронного навчального ресурсу Mind Stick, встановлено, що популярність гри «сірники» отримала нові форми реалізації й використання у навчанні математики.
  30. Максимова Л. П. Педагогічні аспекти використання хмарних технологій в освіті [Електронний ресурс] / Л. П. Максимова // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3. – С. 194-196. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itot_2015_3_60 – Обґрунтовано можливість впровадження в навчальний процес закладів освіти хмарних технологій. Описані моделі розгортання хмарних технологій, які використовуються в освіті. Проведено огляд базових моделей хмарних технологій, які впроваджуються у освітній простір. Представлені основні онлайнові сервіси для організації навчального процесу, які пропонується компаніями Google і Microsoft для навчальних закладів. Виділені основні переваги та основні стримуючі фактори впровадження в навчальний процес хмарних технологій. Визначені основні напрями використання хмарних технологій з точки зору педагогічної науки для викладачів та студентів, ІТ-персоналу та самого вищого навчального закладу. Окреслені педагогічні умови ефективного використання хмарних технологій які впливають на особистісний та процесуальний аспекти педагогічної системи.
  31. Минаева И. Р. Информационные технологии в образовании: Веб-квест [Електронний ресурс] / И. Р. Минаева // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Кн. 3. – С. 222-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2014_3_50 – У статті розкривається ефективність використання інформаційних технологій як нового методу у навчанні іноземної мови, що має актуальне і важливе значення на даному етапі розвитку суспільства. Встановлюються основні переваги і недоліки традиційних прийомів навчання у порівнянні з новими комп’ютерними технологіями. Підкреслюється значення Інтернету як унікального засобу спілкування і освіти. Визначається роль Веб-квестів у створенні проблемних завдань з елементами рольової гри при формуванні творчої активності та якісно нової за змістом особистості майбутнього фахівця.
  32. Морквян І. Формування інтелектуальних умінь майбутнього вчителя інформатики при створенні освітніх ресурсів за технологією веб-квест [Електронний ресурс] / І. Морквян // Обрії. – 2015. – № 1. – С. 81-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2015_1_26
  33. Морозова О. И. Создание учебного веб-сайта с элементами оценивания знаний на основе использования современных информационных систем и технологий [Електронний ресурс] / О. И. Морозова // Системи обробки інформації. – 2013. – Вип. 4. – С. 152-156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2013_4_36 – В статье рассматривается создание учебного веб-сайта с элементами оценивания знаний на основе использования современных информационных систем и технологий. Предлагается использование системы управления обучением Moodle для создания такого веб-сайта. Для проверки уровня знаний обучаемых используется тестирование, для которого формируется банк тестовых вопросов на основе предложенной модификации классическое понимания понятия сложности задания.
  34. Ніколаєнко М. С. Застосування інтерактивної комп’ютерної технології NetOp School у навчальному процесі [Електронний ресурс] / М. С. Ніколаєнко, П. М. Божек // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 6. – С. 36-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_6_13 – Статтю присвячено проблемам використання і застосовування програми NetOp School в комплексі з програмою DeepFreeze на уроках.
  35. Олійник В. Ф. Проблема мотивації вчителів музики до використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі [Електронний ресурс] / В. Ф. Олійник // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 300-305. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_59 – У статті порушується проблема мотивації вчителів музики загальноосвітніх шкіл до використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі.
  36. Опанасюк Ю. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі [Електронний ресурс] / Ю. Опанасюк //Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія. – 2015. – Вип. 38. – С. 43-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2015_38_8 – Впровадження комп’ютерних технологій робить навчальний процес більш привабливим і розмаїтим, оскільки його суб’єкти виявляються не пасивними слухачами, а активними споживачами знання. Використання комп’ютерних технологій дозволяє тим, хто навчається співпрацювати з носієм інформації, здійснювати її вибір і компонування матеріалу та швидкість його подання. А навчальний процес перетворити в самостійну роботу кожного його учасника над цікавими проблемами. Застосування комп’ютерної техніки також створює сприятливу комунікативну ситуацію та умови для розвитку творчих здібностей особистості, підвищує її мотивацію і пізнавальну активність, а в остаточному підсумку і якість її знань. Але непродумане вживання комп’ютерних технологій у навчальному процесі не тільки не поліпшує, але й погіршує якість засвоєння знань. Тому впровадження комп’ютерних технологій має бути належним чином сплановане і передбачати результати навчання, моделювати ситуації та наслідки реалізації програми навчального курсу.
  37. Осадчий В. Використання мультимедійних технологій під час професійної підготовки учителів [Електронний ресурс] / В. Осадчий // Молодь і ринок. – 2014. – № 1. – С. 45-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_1_10 – У статті висвітленні загальні особливості використання мультимедійних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Наведені структурні особливості та недоліки побудовимультимедіа.
  38. Остроух В. І. Нові навчальні електронні посібники з курсу “Фізична географія України” як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі [Електронний ресурс] / В. І. Остроух // Вісник геодезії та картографії. – 2013. – № 1. – С. 33-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgtk_2013_1_12
  39. Петрицин О. Реалізація мультимедійних технологій на лекційних курсах при підготовці майбутнього вчителя технологій [Електронний ресурс] / О. Петрицин // Молодь і ринок. – 2014. – № 1. – С. 158-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_1_33 – У статті викладені актуальні підходи щодо організації навчального процесу та фахової підготовки майбутніх вчителів в умовах використанням на лекційних заняттях мультимедійних технологій.
  40. Петрович О. Б. Використання інтерактивної мультимедійної дошки в позакласній роботі з літературно обдарованими учнями [Електронний ресурс] / О. Б. Петрович, С. Д. Петрович // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 4. – С. 25-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_4_8 – У статті досліджено особливості застосування інтерактивної мультимедійної дошки в процесі позакласної роботи з літературно обдарованими учнями в старшій ланці загальноосвітньої школи. Описано методику проведення позакласного заходу за п’єсою І. КарпенкаКарого «Хазяїн» з використанням інтерактивної дошки фірми Pаnasоnic (Elite Panaboard).
  41. Процька С. М. Застосування хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філології [Електронний ресурс] / С. М. Процька // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2015. – Вип. 5-6. – С. 88-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2015_5-6_19 – Розкрито роль хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філологів в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання; обґрунтовано доцільність використання елементів хмарних технологій для формування професійних компетентностей майбутніх філологів в умовах інформатизації освіти; наведено практичні аспекти педагогічного використання елементів хмарних технологій для формування професійних компетентностей бакалаврів філологів під час вивчення навчальних дисциплін педагогічного циклу у вищих навчальних закладах; окреслено сутнісні характеристики базових понять дослідження.
  42. Різун Н. О. Концепція використання комп’ютерних технологій для реалізації методологічного підходу підвищення якості навчального процесу [Електронний ресурс] / Н. О. Різун, Ю. К. Тараненко // Вісник СевНТУ. Сер. : Педагогіка. – 2013. – Вип. 144. – С. 3-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntup_2013_144 – Запропоновано концепцію використання комп’ютерних технологій для реалізації методологічного підходу підвищення якості навчального процесу, що базується на попередньому видаванні навчального матеріалу, проведенні на початку поточного заняття процедури тестування рівня самостійного засвоєння отриманого матеріалу із наступним коригуваннямскладу та структури навчального матеріалу, що буде подаватися безпосередньо на занятті.
  43. Рогоза В. В. Використання електронних мультимедійних підручників для реалізації навчально-виховного процесу в профільній школі [Електронний ресурс] / В. В. Рогоза, О. В. Кохан // Проблеми сучасного підручника. – 2014. – Вип. 14. – С. 625-634. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_72 – У статті висвітлюються педагогічні можливості електронних мультимедійних підручників та їх роль у реалізації навчально-виховного процесу профільної школи.
  44. Сабліна М. А. Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній сферах [Електронний ресурс] / М. А. Сабліна // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 3. – С. 191-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_3_21 – В наш час суспільство знаходиться на шляху переходу до інформаційного суспільства. Тому, постає питання формування інформаційного середовища в освітніх установах та установах соціальної сфери. У статті розглянуто можливості використання хмарних технологій у соціальній сфері, окреслені перспективи переходу у майбутньому до хмарної мережі та показані основні переваги і недоліки їх впровадження. Наведено аналіз останніх досліджень переходу освітніх установ та організацій на хмарний сервіс.
  45. Савченко Л. О. Використання мультимедійних технологій у сучасному навчально-виховному процесі як умова якісної підготовки майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / Л. О. Савченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету . Педагогічні науки. – 2013. – № 3. – С. 104-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpbdpu_2013_3_21 – Мета статті – показати важливість використання мультимедійних технологій у сучасному навчально-виховному процесі вищої педагогічноїшколи, що сприяє підвищенню якісної підготовки майбутнього вчителя.
  46. Сороко Н. В. Використання веб-технологій у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності [Електронний ресурс] / Н. В. Сороко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 1. – С. 33-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_1_9 – У статті розглядається еволюція Вебтехнологій і їх значення для підтримки навчального процесу. Аналізуються останні дослідження зарубіжних і українських науковців з проблеми розвитку Вебтехнологій і їх доцільності для професійної діяльності вчителя. Надаються основні характеристики існуючих Вебтехнологій у контексті їх використання у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності. Зазначаються перспективи інтеграції Вебтехнологій у навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу.
  47. Cпірін О. М. Зміст навчального матеріалу спецкурсу “Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі” [Електронний ресурс] / О. М. Cпірін, О. А. Одуд // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Т. 52, вип. 2. – С. 108-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_52_2_12 – Розглянуто наукові засади добору змісту навчального матеріалу, проаналізовано структуру і визначено зміст спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі» для підготовки докторів філософії за умов кредитно-модульної системи навчання. Визначено кількість кредитів ECTS, що виділяються на спецкурс, і як оцінювати слухачів цього курсу. Модульна структура спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі», на опанування якої виділяється 1 кредит ECTS, розрахована на 36 годин: 9 лекцій, 9 практичних та семінарських занять, 12 годин самостійної роботи, 6 годин індивідуальної роботи. Програма спецкурсу включає два змістових модулі «Міжнародні наукометричні бази даних» і «Бібліометрика української науки». Кожна тема змістових модулів спецкурсу містить оцінювальний тест, окремо має бути складений підсумковий сертифікаційний тест, який охоплює теми двох змістових модулів і визначено оцінку індивідуального завдання (проекту). Розроблено програму спецкурсу, яка орієнтована, передусім, на аспірантів, що здобувають ступінь доктора філософії у галузі педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 і може бути використана як у заочній (дистанційній) формі, так і в очно дистанційній формі навчання.
  48. Староста В. Підготовка майбутніх учителів до розробки мультимедійних презентацій уроків [Електронний ресурс] / В. Староста // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 7. – С. 79-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_7_14 – У статті розглядаються особливості основних етапів розробки мультимедійних презентацій уроків майбутніми учителями хімії. Показано, що мультимедійна презентація уроку – це процес і результат спільної навчально-пізнавальної діяльності студентів та викладача, яка дає змогу зорієнтувати теоретичне навчання у практичну площину, створити умови для інтеграції знань, умінь і навичок студентів із фахових та психолого-педагогічних дисциплін із сучасними інформаційними технологіями.
  49. Топорівська Я. В. Технологія підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій: організація та результати експерименту [Електронний ресурс] / Я. В. Топорівська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2014. – № 2. – С. 36-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_8 – Висвітлено технологію підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності, зокрема, її діагностико-цільовий, змістовий і процесуальний компоненти. Охарактеризовано хід та результати формувального педагочного експерименту, який передбачав практичну реалізацію кожного із названих компонентів цієї технології, запровадження елективної навчальної дисципліни «Музична інформатика» в навчальний процес експериментальних груп. Показано динаміку зростання показників і рівнів сформованості готовності майбутніх учителів музикидо використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності.
  50. Торубара О. М. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. М. Торубара. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_20 – У статті розкривається процес використання нових інформаційних технологій навчання та пізнавальна діяльності студентів в освоєнні персональних комп’ютерів й комп’ютерних систем. Проаналізовано самостійну роботу студентів з комп’ютером під час формування нових знань та умінь.
  51. Фамілярська Л. Л. Практика використання хмарних технологій в методиці роботи педагога [Електронний ресурс] / Л. Л. Фамілярська, Л. А. Кльоц // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2015. – Вип. 25. – С. 144-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2015_25_36 – У статті розглядається проблема розвитку інформаційної компетентності педагога. Зроблено акцент на використанні хмарних технологій, як засобу підвищення комп’ютерної грамотності педагога. Описано методику роботи при викладанні інформаційно-комунікаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників з використанням хмарних технологій. Проілюстровано використання можливостей Google Sites по створеннюметодичного забезпечення вчителем уроків та організації інтерактивної взаємодії з колегами, учнями.
  52. Хомич С. М. Мультимедійні засоби навчання у початковій школі [Електронний ресурс] / С. М. Хомич // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 4. – С. 29-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_4_9
  53. Хорунжа Л. А. Комп’ютерна підтримка як засіб інформаційно-комунікативної технології навчання [Електронний ресурс] / Л. А. Хорунжа // Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 46. – С. 288-294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_46_33 – У статті визначено суть, види, режими та функції комп’ютерної підтримки в навчальному процесі студентів. Обґрунтовано дидактичні умови, за яких досягається педагогічний ефект використання комп’ютера на уроках. Надано характеристику основним резервам, що сприяють інтелектуальномурозвитку студентів під час роботи з комп’ютером.
  54. Чегренець В. М. Хмарні технології та можливості використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] / В. М. Чегренець, В. М. Ахрамович, Н. В. Руденко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – № 2. – С. 121-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzundiz_2016_2_19 – В статті проведений аналіз хмарних технологій. Проводиться дослідження обчислювальної парадигми, при якій межі обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності. Детально аналізується віртуальне робоче місце. Проводяться результати оцінки економічності хмарних технологій і доцільності використання для організацій, навчальних закладів. По результатам практичних досліджень хмарних технологій доведена необхідність безперебійного швидкісного Інтернету. Розглянуто поняття хмари, як єдиної множини серверів.
  55. Шведова Я. В. Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Я. В. Шведова //Наукові записки кафедри педагогіки. – 2015. – Вип. 38. – С. 304-310. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2015_38_37 – У статті проаналізовано досвід застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці студентів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Використання мультимедійних технологій у практиці університетської освіти сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців, створенню нового освітнього інформаційного середовища, підвищенню рівня інформаційної культури викладачів вищої школи.
  56. Шевченко В. Л. Оцінка ефективності впровадження хмарних технологій в середній школі [Електронний ресурс] / В. Л. Шевченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 1. – С. 43-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_1_11 – У статті дається оцінка організаційнопедагогічних заходів комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів і ефективності впровадження хмарних технологій у середній освіті, як різновиду інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної форми навчання.

Комп’ютер на уроках…

безпека життєдіяльності

Абракитов В. Э. Использование мультимедийных средств и интернет-технологий в процессе преподавания дисциплин “БЖД”, “Основы охраны труда”, “Охрана труда в отрасли” [Електронний ресурс] / В. Э. Абракитов, Н. П. Пан, С. В. Нестеренко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2012. – Вып. 59. – С. 142-146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2012_59_32 – Учебный процесс в ВУЗах должен расширенно использовать новые формы обучения, соответствующие современному уровню науки и техники. Рассмотрено дистанционное образование как форма обучения, равноценная очной, вечерней, заочной и экстернатам и реализуемая, в основном, по технологиям дистанционного обучения.

географія

 • Максименко Н. В. Мультимедійне супроводження викладання географії у школі [Електронний ресурс] / Н. В. Максименко, С. П. Махота // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2010. – Вип. 12. – С. 118-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2010_12_24 – Удосконалення викладання шкільного курсу географії можливе за рахунок використання сучасних комп’ютерних технологій, до яких належить і розробка мультимедійних презентацій. У роботі запропоновано сім типів презентацій, що відрізняються структурою, спрямованістю, обсягом, але їх об’єднує одне – результативність засвоєння географічних знань шкільного курсу географії.
 • Смертіна А. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії для формування предметних компетентностей учнів [Електронний ресурс] / А. В. Смертіна, О. В. Тесленко // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2014. – Вип. 35. – С. 170-175. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2014_35_25 – У статті йдеться про підвищення ефективної роботи вчителя для формування предметних компетентностей в учнів на уроках географії за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, використання мережі Інтернет; підкреслюється необхідність формування світоглядного розуміння природи Землі за допомогою інформаціонно-комунікаційних технологій; визначається завдання вчителя – створити оптимальні умови для формування предметних компетентностей в учнів на уроках географії.
 • Фесенко І. В. Комп’ютер на уроках географії [Електронний ресурс] / І. В. Фесенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2007. – Вип. 7. – С. 186-188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2007_7_49 – Мета даної статті — запропонувати деякі методичні прийоми використання комп’ютера на уроках географії.

геометрія

 • ММолдован І. Робота з твердженнями на уроці геометрії з використанням мультимедійної підтримки [Електронний ресурс] / І. Молдован // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 14. – С. 178-186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2014_14_29 – У статті розглядається використання мультимедійних технологій під час навчання учнів геометрії, зокрема, доведення геометричних тверджень. Обґрунтовано доцільність використання мультимедійної презентації, визначено вимоги до її розробки та наведено методичні рекомендації щодо її використання. Пропонується розроблений автором комплекс мультимедійних презентацій, який доцільно використовувати на уроці геометрії у 8 класі під час роботи з теоремами.
 • Рябчикова О. В. Уроки-занурення з геометрії з використанням нових комп’ютерних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Рябчикова // Якість технологій та освіти. – 2013. – № 4. – С. 73-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/yakict_2013_4_16 – Мета роботи – впровадження уроків занурення в історичний зміст одержання геометричних результатів на основі використання візуальних і технологічних можливостей сучасних комп’ютерів.

електротехніка

Ховрич М. О. Методика використання мультимедіа при викладанні курсу “Електротехніка” [Електронний ресурс] / М. О. Ховрич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_65 – Досліджено основні методичні прийоми використання мультимедіа на лекційних заняттях курсу “Електротехніка”, як засобу формування мотивації навчання у студентів.

етика

Григор В. В. Використання комп’ютерних технологій на уроках етики [Електронний ресурс] / В. В. Григор // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 7. – С. 16-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2009_7_6

іноземна мова

 • Бігич О. Б. Експериментальне навчання старших дошкільників англомовного аудіювання з використанням мультимедійної презентації [Електронний ресурс] / О. Б. Бігич, А. Г. Мокіна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 6. – С. 66-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_6_13 – У статті охарактеризовано художньо-мовленнєву діяльність шестирічних дітей рідною мовою. Визначено, що успішність перебігу іншомовного слухання й говоріння залежить від характеру опор і орієнтирів, які мають у своєму розпорядженні учні. Наголошено, що засобами формування компетентності в аудіюванні на початковому ступені навчання іноземної мови слугують візуально-зображальна наочність і фабульні розповіді. Представлено результати експериментального навчання на виявлення впливу візуально-зображальної наочності на перебіг процесу англомовного аудіюваннястарших дошкільників.
 • Буздуган О. А. Використання мультимедійних засобів навчання в контексті осучаснення процесу викладання іноземної мови [Електронний ресурс] / О. А. Буздуган // Наука і освіта. – 2015. – № 2. – С. 10-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_2_4 – Стаття присвячена дослідженню проблеми використання мультимедійних засобів навчання в контексті осучаснення процесу викладання іноземної мови. Обґрунтовується необхідність удосконалення змісту і форм роботи педагога в цьому напрямку.
 • Гридіна С. А. Доцільність використання мультимедійних комп’ютерних презентацій на уроках іноземних мов [Електронний ресурс] / С. А. Гридіна // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 2. – С. 210-214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_2_33 – У статті висвітлено актуальність використання мультимедійних комп’ютерних презентацій у процесі викладання іноземної мови.
 • Заболотна О. Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Заболотна // Порівняльно-педагогічні студії. – 2014. – № 4. – С. 117-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2014_4_19. – У статті висвітлено особливості впровадження інноваційних технологій викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору. Визначено розширення аудиторії за рахунок активізації впровадження інформаційних технологій. Розмежовано поняття «інформаційні технології» й «інноваційні технології». Розглянуто впровадження інноваційних технологій у двох площинах: інформаційно-комунікаційній і комунікативно-діяльнісній. Наголошено на зміні ролі вчителя, який за умов інтернаціоналізації простору іншомовної освіти стає«фасилітатором комунікації у процесі спільної діяльності».
 • Костенко І. Г. Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / І. Г. Костенко // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1. – С. 170-176. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_31 – У статті розкрито д оцільність використання на уроках англійської мови різноманітних за призначенням та рівнем склад ності ресурсів мережі Інтернет, под ано перелік навчальних сайтів тощо.
 • Рагільська О. О. Інтернет-технології у навчанні іноземних мов: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / О. О. Рагільська, О. В. Тарасова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2016. – Вип. 46. – С. 296-299. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2016_46_76. – У статті розглянуто проблему використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема інтернет-технологій, у процесі навчання іноземної мови, що дають змогу студентам всебічно пізнавати культурні особливості різних країн світу, мотивуючи їх до засвоєння необхідних знань та формування вмінь і навичок. Доведено, що сучасний стан розвитку освіти, високий рівень підготовки студентів, специфіка дисципліни «Практичний курс англійської мови» умотивовують необхідність більш широкого використання інноваційних освітніх технологій поряд із традиційними. Схарактеризовано основні комунікаційні можливості Skype. Крім неспростовних переваг, зосереджено увагу на недолікахзазначеної технології.
 • Романова Г. В. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / Г. В. Романова // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 1. – С. 227-234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_40 – У статті обґрунтовано доцільність і показано переваги застосування мультимедійних засобів навчання в процесі викладання англійської мови.
 • Романюк Ж. Г. Дo питання використання мультимедійних технологій у викладанні англійської мови [Електронний ресурс] / Ж. Г. Романюк // Advanced education. – 2014. – Вип. 1. – С. 66-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/novocv_2014_1_11 – В статті розглядаються варіанти застосування можливостей мультимедійних технологій при навчанні студентів професійної іноземної мови. Розкрито три основних напрями, які слід використовувати для розширення пізнавальних можливостей студентів. По-перше, це використання презентацій. Основним інструментом для оформлення презентації є програма «Power Point». По- друге, це застосування мультимедійніх можливостей мережі Інтернет. В основному використовуються наступні ресурси: «Альбом» (scrapbook), функції “Полювання за скарбами” (treasure hunt), постановка проблеми (subject sampler), список тематичних посилань (hotlist), форум. По-третє, це активна робота з блогами. В цій частині дається характеристика різних типів блогів, показується потенціал блогів у розвитку комп’ютерної грамотності та підвищенні рівня володіння англійською мовою.

історія

математика

 • Демехіна І. Використання мультимедійних засобів навчання на заняттях з дисципліни “Математика” [Електронний ресурс] / І. Демехіна // Молодь і ринок. – 2012. – № 1. – С. 124-127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_1_28 – У статті розкриваються питання доцільності використання мультимедійних засобів навчання на різних типах занять з дисципліни “Математика”. Автором запропоновані позитивні сторони використання мультимедійних засобів.
 • Доброштан О. Використання мультимедійного інтерактивного пристрою epresenter у викладанні математики [Електронний ресурс] / О. Доброштан // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 10. – С. 201-215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2011_10_31 – Розглядається використання мультимедійного інтерактивного пристрою eРresenter у викладанні математики як пристрою для навчання і презентації.
 • Маланюк Н. М. Роль і місце комп’ютера на уроках математики в сучасному ліцеї [Електронний ресурс] / Н. М. Маланюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 29. – С. 455-458. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_29_74 – У статті з’ясовано роль і місце комп’ютера на уроках математики. Розкрито переваги та недоліки використання комп’ютера під час вивчення математики. Наведено перелік комп’ютерних навчальних програм та електронних середовищ, які можуть бути ефективно використані вчителем при викладанні математики.
 • Рашевська Н. В. Хмарні технології дистанційного навчання у процесі навчання вищої математики [Електронний ресурс] / Н. В. Рашевська // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_16_18 – В статті виокремлено чотири види моделей дистанційного навчання: модель організації дистанційного навчання без використання глобальної мережі, модель мережного дистанційного навчання, модель мобільного дистанційного навчання та модель хмарних технологій дистанційного навчання за допомогою яких можна організувати процес навчання вищої математики. Зазначено переваги та недоліки хмарних технологій дистанційного навчання.
 • Требик О. С. Новітні інформаційні технології в курсі “Алгебра і початки аналізу” [Електронний ресурс] / О. С. Требик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2012. – Вип. 33. – С. 562-565. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_33_112 – Мета статті. Розглянути організацію вивчення навчального предмету «Алгебра і початків аналізу» з використанням новітніх інформаційних технологій в коледжі.
 • Шумигай С. М. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики [Електронний ресурс] / С. М. Шумигай //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – № 7. – С. 18-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2010_7_7 – У даній статті розглянуті питання доцільності використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі з метою унаочнення матеріалу, забезпечення індивідуалізації, диференціації, самостійності навчальної діяльності учнів, створення сприятливих умов для розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення математики демонстрацією елементів історії науки на уроках засобами ІКТ.

музика

 • Заря Л. О. Суть і зміст методики формування інтересу до музики у молодших школярів з використанням мультимедійних технологій у процесі вивчення дисципліни “Mузика” [Електронний ресурс] / Л. О. Заря // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2011. – Вип. 26. – С. 39-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2011_26_7 – У статті розглядається суть і зміст методики формування інтересу до музики в молодших школярів з використанням мультимедії.
 • Медведєва Є. В. Застосування мультимедійних засобів навчання в підготовці майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями [Електронний ресурс] / Є. В. Медведєва // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 33. – С. 277-282. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_33_46 – У статті проаналізовано особливості підготовки майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями, що вказують на необхідність оволодіння студентами системою інтегрованих знань (аксіологічними, психолого-педагогічними, соціологічними, музично-педагогічними, музично-теоретичними, музично-практичними) про співробітництво з учнями. Розкрито можливості застосування мультимедійних засобів навчання (медіа-екскурсії, мультимедійні презентації знань, медіа-галерея, мультимедійний інструктаж, карти співробітництва, відеоконсультації, мультимедійний практикум з основ співробітництва) у підготовці майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями.
 • Новикова Н. Комп’ютерна презентація на уроках музики [Електронний ресурс] / Н. Новикова // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 3. – С. 25-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2010_3_9
 • Чайковська О. Мультимедійні технології як чинник формування інноваційного навчального середовища на уроках музики [Електронний ресурс] / О. Чайковська, Г. Александрова // Рідна школа. – 2013. – № 3. – С. 66-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_3_14 – Проаналізовано проблеми оновлення системи освіти за умов інформатизації суспільства. Увагу акцентовано на перспективності використання мультимедійних технологій у музичній освіті школярів з урахуванням взаємодії педагогічних і апаратно-програмних засобів. Підтверджено важливість ролі сучасних інформаційних технологій у системі гуманітарної освіти і перспективність їх застосування в музично-педагогічній практиці. Описано мультимедійний курс “Музикознавство”, його структурування, лексичний та музичний матеріал. Зроблено висновок, що опора на мультимедійні технології в навчальному процесі сприяє його інтенсифікації та збагаченню, активізації суб’єктної позиції та прагненню учнів до свідомого сприйняття навчального матеріалу.

образотворче мистецтво

Саламаха О. М. Комп’ютерні технології на уроках образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / О. М. Саламаха //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 4. – С. 24-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_4_8

програмування (інформатика)

світова художня культура

світова література

Табакова О. Використання мультимедійних презентацій на уроках світової літератури [Електронний ресурс] / О. Табакова // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 185-187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_48 – Розглянуто необхідність застосування мультимедійних технологій на уроках світової літератури. Викладено переваги комп’ютеризованого навчання. Особливу увагу приділено створенню презентацій, розроблених в програмі Microsoft Office PowerPoint. Наголошено, що мультимедійні презентації є ефективним засобом індивідуалізації та диференціації навчання. Доведено ефективність мультимедійних засобів, в яких використовується аудіовізуальний формат. Підсумовано, що мультимедійні технології при вивченні світової літератури розширюють можливості вчителя під час вибору матеріалів і форм навчальної діяльності.

трудове навчання

українська література

українська мова

фізика

фізична культура

хімія

 • Валюк В. Ф. Мультимедійні презентації Microsoft Power Point як засіб вивчення навчальної дисципліни “Органічна хімія” [Електронний ресурс] / В. Ф. Валюк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 72-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_18 – У статті досліджено методологічні та дидактичні аспекти використання електронних презентацій Microsoft Power Point при вивченні навчальної дисципліни “Органічна хімія”, розкрито питання доцільності використання мультимедійних засобів навчання. Даються рекомендації щодо проведення лекційних занять з використанням мультимедіа.
 • Глухенька Л. М. Особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання на уроках хімії [Електронний ресурс] / Л. М. Глухенька // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39(1). – С. 110-114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(1)__20 – Мета статті полягає у з’ясуванні ролі інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні природничих дисциплін. В статті розглядається сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на уроках хімії.
 • Тукало М. Д. Електронні освітні ресурси для Інтернет-підтримки сучасного уроку хімії в профільній школі [Електронний ресурс] / М. Д. Тукало // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 36, вип. 4. – С. 57-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_36_4_8 – Подано матеріал про деякі сучасні електронні освітні ресурси, які можуть бути використані завдяки мережі Інтернет для інформаційної підтримки сучасного уроку хімії в профільних класах. Привернуто увагу до навчального хімічного експерименту як засобу пізнання. Відтворено основні мотиваційні характеристики щодо посилення зацікавленості суб’єктів навчання в їх пізнавальній і практичній діяльності, у формуванні їх самостійності і творчому саморозвитку. Прокоментовано прогнози щодо створення комплексу умов для посилення творчого потенціалу учнів у системі сучасного навчального середовища.