Віртуальна довідка

Задати питання ⇒

“Віртуальна довідка” – це бібліотечна служба, черговий бібліограф якої допоможе Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою.

E-MAIL розсилка інформації

 Ви можете отримувати інформацію на електронну скриньку про нові надходження документів за темами не відвідуючи бібліотеку та не переглядаючи розділи сайту. Лише нідішліть замовлення, вказавши своє ім’я, електронну адресу, тему замовлення та періодичність повідомлень (раз на місяць, квартал, рік). 

 

Розділи довідки:

Економіка (2)

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Адміністративний менеджмент : курс лекцій. – К. : МАУП; Херсон. – Вип. 3 / авт.: Ю. П. Кравченко [и др.] ; заг. ред. В. П. Вишневський. – 2009. – 370 с. – Всього:1 – БФ 1(1).
 2. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономисть, 2006. – 670 с. – (HOMO FABER). – Библиогр.: с.663-669 . – Всього 1 : БФ 15 (1)
 3. Гончарова, Наталія Іванівна. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. / Н. І. Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с. – Бібліогр.: с. 254. – Всього:3 – юн(1), чз(1), БФ 11(1).
 4. Дідковська, Леоніда Григорівна. Менеджмент : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта ; К. : КНТ, 2007. – 516 с. – Бібліогр.: с. 436; Дод. с. 474-511 – Всього:8 – БФ 1(1), БФ 6(1), БФ 14(1), БФ 23(1), юн(1), БФ 19(1), чз(1), Кх(1).
 5. Кузьмін, Олег Євгенович. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-е вид., випр. и доп. – К. : Академвидав, 2007. – 462 с. – (Альма-матер). – Всього 2 : БФ 11 (1), кх (1)
 6. Кузьмін, Олег Євгенович. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Інтелект, 2003. – 350 с. – Всього 1 : БФ 24 (1)
 7. Менеджмент : навч. посіб. для студ. за спеціальностями: 122 “Комп’ютерні науки та інформ. технології”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 073 “Менеджмент” / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. вироб. та інвестиційного менедж. ; [уклад.: Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. Власенко]. – К. : Кондор, 2018. – 220 с. : табл., схем. – Глосарій: с.202-213. – Бібліогр.: с. 214-216 300 экз. – Всього:1 – чз(1)
 8. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / за ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2011. – 312 с 1 000 экз. – Всього:1 – чз(1).
 9. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / авт.: А. А. Мазаракі [и др.]. – К. : Атіка, 2007. – 584 с. – Дод. с. 515-576; Бібліог. с.577. – Всього 3 : БФ 1 (1), БФ 6 (1), юн (1)
 10. Назарчук, Тетяна Валеріївна. Менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 560 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – Предм. покажч.: с. 554-556. – Всього:3 – БФ 1(1), БФ 3(1), кх(1)
 11. Новак, Валентина Олексіївна. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. – К. : Кондор, 2007. – 462 с. – Бібліогр.: с.459-462 – Всього:11 – БФ 13(1), чз(1), БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 23(1), юн(1), БФ 15(1), БФ 24(1).
 12. Новіков, Борис Володимирович. Основи адміністративного менеджменту : Навч. посіб. / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с. – Бібліогр.: с. 546. – Всього 2 : чз (1), юн (1)
 13. Пекар, Валерій. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / Валерій Пекар ; [худож. оформ. В. І. Харченко]. – К. : Довженко Букс, 2017. – 192 с. : ілюстр. – Всього:16 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ 24(1), чз(1), кх(1)
 14. Пилипенко, Андрій Анатолійович. Менеджмент : Підручник / А. А. Пилипенко, С. М. Пилипенко, І. П. Отенко. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 454 с. – Бібліогр.: с.453-454 – Всього:1 – чз(1).
 15. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / ред. В. Г. Воронкова. – К. : Професіонал; Центр. учб. літ., 2010. – 352 с. – Всього:3 – БФ 23(1), юн(1), кх(1).
 16. Слиньков, Владимир Николаевич. Должностная инструкция и менеджмент : Практические рекомендации / В. Н. Слиньков. – К. : КНТ, 2006. – 332 с. – (Кадры предприятия). – Всього 1 : чз (1)
 17. Слиньков, Владимир Николаевич. Персонал и его менеджмент : практ. рек. / В. Н. Слиньков. – К. : КНТ, 2007. – 473 с. – Библиогр.: с. 286-287. – Всього 1 : БФ 14 (1)
 18. Федоренко, Валентин Григорович. Основи менеджменту : підручник / В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2007. – 418 с. – Дод. с.370-408; бібліогр. с.409-413. – Всього:8 – юн(1), БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 6(1), БФ 14(1), БФ 19(1), БФ 23(1), чз(1).

Електронні ресурси

Бакуменко В. Д. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, В. І. Тимцуник. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2012. – 334 с.

Веснин В. Р. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. / В. Р. Веснин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.

Гуторова О. О. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Гуторова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2009. – 327 с.

Забродська Г. І. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. І. Забродська. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Кравченко В. О. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Кравченко. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 165 с.

Практикум з менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н.І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська, Г. П. Лайко; За ред. О. В. Баєвої. — К.: МАУП, 2006 — Ч. 2. — 178 с. — Бібліогр. в кінці розд.

Шатун В. Т. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Т. Шатун. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

Книги та періодика з фонду Херсонської ЦБС

 • Банківська діяльність : Вітчизняний та зарубіжний досвід: Навч. посіб. / С. М. Лаптев ; Ун-т економіки та права “Крок”. – К. : Професіонал, 2004. – 319 с. – Літ.: с. 243-246 ; Додатки: с. 247-317. – Примірники: всього:4 – БФ 1(1), чз(1), кх(1), юн(1).
 • Банківська діяльність : навч. посіб. / З. Б. Живко [та інш.]. – К. : Алерта, 2012. – 248 с. – Примірники: всього:10 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 23(1), юн(1).
 • Банківська діяльність в Україні : Нормативно-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 496 с. – Примірники: всього:7 – юн(1), БФ 13(1), чз(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 23(1).
 • Банківська справа : Теорія і практика: навч. посібник / ред. С. М. Подік. – 2-ге вид., доп. – Л. : Піраміда, 2006. – 644 с. – Примірники: всього:1 – юн(1).
 • Банківська справа : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Тернопільська акад. нар. госп-ва ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 315 с. : табл., рис. – (Банки і біржі). – Бібліогр.: с. 301-305. – Покажч.: с. 306-3014. – Примірники: всього:2 – БФ 24(1), БФ 13(1).
 • Вовчак, Ольга Дмитрівна. Банківська справа : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : “Новий світ-2000”, 2010. – 560 с. – (Вища освіта в Україні). – Примірники: всього:10 – БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 23(1), чз(1), юн(1), БФ 15(1), БФ 19(1).
 • Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 140 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 133-135. – Дод.: с. 136-139. – Примірники: всього:5 – БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1)

 1. Андрос, Світлана. Комплексна факторна оцінка кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків / С. Андрос // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 87-116
 2. Ануфрієва, Катерина. Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України / К. Ануфрієва // Економіст. – 2014. – №8. – С. 12-16
 3. Базилевич, Віктор. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання / В. Базилевич, А. Гражевська // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 43-57
 4. Біломістна, Ірина. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 116-124
 5. Білошапка, Вікторія. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / В. Білошапка // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 40-53
 6. Білошапка, Вікторія. Формування та реалізкція інвестиційного потенціалу банку / В. Білошапка // Банківська справа. – 2014. – №11/12. – С. 27-35
 7. Бобиль, Володимир. Вплив корпоративного управління банку на рівень операційних ризиків / В. Бобиль // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 40-51
 8. Бобиль, Володимир. Ризик-фактори та ризик-результати на різних рівнях банківської діяльності / В. Бобиль // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 54-62
 9. Богдан Т. П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 31-48
 10. Боровик, Петро. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні / П. Боровик, П. Бечко, І. Коваленко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 75-83
 11. Бутук, Олександр. Вади фіскально-монетарної політики спекулятивно-олігархічної глобалізації / О. Бутук // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 33-39
 12. Васильченко, Зоя. Методологічні засади антикризового управління банком / З. Васильченко // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 94-106
 13. Васильченко, Зоя. Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи / З. Васильченко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 54-64
 14. Версаль, Наталія. Ефективність діяльності державних банків в Україні / Н. Версаль // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 47-55
 15. Версаль, Наталія. Ефективність діяльності державних банків в Україні / Н. Версаль // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 47-55
 16. Владичин, Уляна. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України / У. Владичин // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 84-98
 17. Власенко, Наталія. Державне регулювання кредитної діяльності банків у посткризовий період: досвід країн Центральної та Східної Європи / Н. Власенко // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 116-122
 18. Волошенко, Антоніна. Антикорупційний дирижизм в Україні: проблеми ефективного застосування / А. Волошенко // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 81-89
 19. Волошин, Ігор. Фінансові ризики банківської діяльності за умови часткового та повного резервування вкладів до запитання / І. Волошин // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 11-25
 20. Волошин, Ігор. Фінансові ризики банківської діяльності за умови часткового та повного резервування вкладів до запитання / І. Волошин // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 11-25
 21. Воронін, Анатолій. Режими залучення банківських строкових депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 107-117
 22. Гапонюк, Микола. Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні / М. Гапонюк // Економіст. – К.. – 2015. – №11. – С. 3-6
 23. Гернего, Юлія. Небанківські інноваційні кредити: реалії Німеччини та перспективи України / Ю. Гернего // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 32-42
 24. Грабар, Ірина. Нормативно-правовий аналіз змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність”, що набирають чинності з 10 січня 2015 року / І. Грабар // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №12. – С. 53-57
 25. Державні банки треба продати і створити банк розвитку : які банки нам треба // Країна : Тижневий журнал по-українські. – 2016. – №3(21 січ.). – С. 19-23
 26. Дзюблюк, Олександр. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 3-32
 27. Дзюблюк, Олександр. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 3-32
 28. Дзюблюк, Олександр. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 3-20
 29. Дзюблюк, Олександр. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 3-20
 30. Дзюблюк, Олександр. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 3-21
 31. Диба, Михайло. Розвиток стратегічного маркетингового управління у банківському секторі / М. Диба, Н. Куць // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 73-86
 32. Диба, Олександр. Теоретико-методологічна прадигма та фактори інноваційного розвитку / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 43-51
 33. Дробязко А.О. Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом / А. О. Дробязко, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2015. – №5. – С. 39-54
 34. Дуцька, Анна. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці / А. Дуцька // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 118-125
 35. Загурський, Олег. Аналіз та оцінка концентрації та монополізації агрострахового ринку України / О. Загурський, Т. Фіялко // Банківська справа. – 2016. – №1. – С. 65-74
 36. Іщенко, Олена. Удосконалення підходів до якісного оцінювання конкурентного середовища на ринку банковських послуг / О. Іщенко // Банківська справа. – 2014. – №9/10. – С. 47-63
 37. Карась, Петро. Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель / П. Карась, Н. Приходько // Економіст. – К.. – 2015. – №6. – С. 24-27
 38. Карлін, Микола. Проблема офшоризації банківського бізнесу в Україні / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 21-31
 39. Карлін, Микола. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 22-31
 40. Карлін, Микола. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 22-31
 41. Карп’юк, Ольга. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні / О. Карп’юк // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 26-39
 42. Коваленко В.В. Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків / В. В. Коваленко, О. М. Звєряков // Економіка України. – 2014. – №6. – С. 57-76
 43. Ковальчук, Андрій. Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив / А. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 3-10
 44. Ковальчук, Трохим. Неоколоніальна абсолютизація : (Чи існують національні пріоритети в державній монетарній політиці?) / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 122-126
 45. Колотуха, Сергій. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ / С. Колотуха, І. Славінська // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 113-123
 46. Кришталь, Галина. Аналіз основних показників банківської системи з метою визначення відповідності принципам трансформації системи / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 66-78
 47. Кришталь, Галина. Банківські ризики у 2015 році / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №1/2. – С. 40-44
 48. Кришталь, Галина. Система управління валютними ризиками комерційних банків / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2014. – №1/2. – С. 108-118
 49. Кришталь, Галина. Управління фінансовими ризиками комерційних банків / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2014. – №9/10. – С. 64-74
 50. Кришталь, Галина. Успішне управління банківськими ризиками в умовах кризи / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 78-86
 51. Кудляк, Юліана. Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків / Ю. Кудляк // Економіст. – 2015. – №2. – С. 25-30
 52. Кузнєцова, Тетяна. Створення систем відстеження траєкторій багатьох цілей на основі нейронних мереж за технологією ангстремменеджменту міжнародних авіапідприємств / Т. Кузнєцова // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 114-121
 53. Кулинич, Роман. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют / Р. Кулинич // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 90-96
 54. Лесик, Віталій. Аналіз проблем розвитку системи моніторингу фінансової стабільності вітчизняного банківського сектору економіки / В. Лесик // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 69-77
 55. Луцишин, Олег. Ризики в діяльності фінансових установ України / О. Луцишин // Банківська справа. – 2014. – №3/4. – С. 41-52
 56. Любіч О.О. Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи / О. О. Любіч, І. В. Волошин // Фінанси України. – 2014. – №2. – С. 94-114
 57. Марко, Іван. Податковий компроміс як фінансово-регулярна новація / І. Марко // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 63-68
 58. Мельничук, Марина. Передумови та чинники впровадження інтегрованого підходу до управління ризиками в банках України / М. Мельничук // Економіст. – 2014. – №8. – С. 33-35
 59. Нескородєва, Інна. Дослідження сутності капіталізації банку в системі суміжних категорій та понять / І. Нескородєва, О. Лазнєва // Банківська справа. – 2014. – №7/8. – С. 63-72
 60. Новак, Елла. Чистка банківської системи / Е. Новак // Демократична Україна : Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2016. – №10(11 берез.). – С. 7
 61. Олійник, Олег. Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження / О. Олійник // Банківська справа. – 2016. – №2. – С. 69-84
 62. Олійник, Олег. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. Олійник // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 59-80
 63. Отрошко, Олександр. Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса / О. Отрошко // Банківська справа. – 2015. – №6. – С. 52-58
 64. Плескач, Валентина. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в системі управління державними фінансами / В. Плескач // Банківська справа. – 2015. – №3. – С. 22-32
 65. Про спрощення процедур реогранізації та капіталізації банків : Закон України від 23 берез. 2017 р. №1985-VIII // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади. – 2017. – №132(19 лип.). – С. 8-9
 66. Рябініна, Людмила Миколаївна. Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку / Л. М. Рябініна // Економіка України : науковий журнал. – К. : Преса України, 2015. – №2. – С. 36-47
 67. Серажим, Юліан. Моделі, системи та принципи регулювання міжнародного ринку цінних паперів / Ю. Серажим // Банківська справа. – 2015. – №4/5. – С. 56-65
 68. Ситник, Олександр. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання / О. Ситник // Банківська справа. – 2014. – №5/6. – С. 72-87
 69. Ставицький А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі / А. В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – №1. – С. 47-58
 70. Ткаченко, Наталія. Науковий підхід до диференціації режимів державного нагляду за діяльністю фінансових установ / Н. Ткаченко, Н. Цікановська // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 77-85
 71. Швайка, Михайло. До питання про створення ефективної кредитно-грошової системи України / М. Швайка // Банківська справа. – 2013. – №9/10. – С. 70-76

Електронні ресурси

Банківська система [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л. І. Катан, Н. І. Демчук, В. Г. Бабенко-Левада, Т. О. Журавльова; за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с.

Банківська система України [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 187 с.

Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Електронний ресурс] : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 жовтня 2010 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010. – 370 с.

Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика [Електронний ресурс]: Навч. посібник. — Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. — 364 с.

Кузнецова С. А. Банківська система [Електронний ресурс]: навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська; за ред. С. А. Кузнецової. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с.

Бормотова М. В. Дослідження стану банківської системи України [Електронний ресурс] / М. В. Бормотова, А. В. Боярська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62 дод.. – С. 161-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62dod

Бричко М. М. Еволюція суспільної довіри в контексті розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / М. М. Бричко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 199-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_4_36

Васильчишин О. Б. Організаційно-правові засади фінансової безпеки банківської системи України [Електронний ресурс] / О. Б. Васильчишин, І. П. Кекіш, В. Й. Титор // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2018. – Т. 23, Вип. 7. – С. 152-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_7_33

Васьківська К. В. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / К. В. Васьківська, С. А. Рубаха // Молодий вчений. – 2018. – № 11(2). – С. 1077-1080. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__137

Далгич К. В. Проблеми, тенденції та напрями вдосконалення інституційного розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / К. В. Далгич // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2018. – Т. 29(68), № 3. – С. 158-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_3_33

Іванов Ю. А. Співвідношення забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України та безпеки критичної інфраструктури держави [Електронний ресурс] / Ю. А. Іванов // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2019. – № 2. – С. 50-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_2_8

Ісхакова О. М. Банківський сектор в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. М. Ісхакова, В. С. Махітько, М. В. Полійчук // Молодий вчений. – 2017. – №10. – С. 897-901. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/203.pdf

Олійник А. В. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України [Електронний ресурс] / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 1. – С. 79-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_18

Орзул О. Ю. Історія розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / О. Ю. Орзул // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 6. – С. 113-118. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_26

Погореленко Н. П. Діагностика умов функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / Н. П. Погореленко, М. М. Лютий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2019. – Вип. 33. – С. 198-204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_33_41

Сідельник О. П. Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України [Електронний ресурс] / О. П. Сідельник, З. М. Руденко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2. – С. 142-146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_2_31

Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Електронний ресурс] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. – 2018. – № 10(2). – С. 881-884. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__109

Скоромна О. Ю. Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. Ю. Скоромна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 2. – С. 189-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2018_2_27