Віртуальна довідка

Задати питання ⇒

“Віртуальна довідка” – це бібліотечна служба, черговий бібліограф якої допоможе Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою.

E-MAIL розсилка інформації

 Ви можете отримувати інформацію на електронну скриньку про нові надходження документів за темами не відвідуючи бібліотеку та не переглядаючи розділи сайту. Лише нідішліть замовлення, вказавши своє ім’я, електронну адресу, тему замовлення та періодичність повідомлень (раз на місяць, квартал, рік). 

 

Розділи довідки:

Право (1)

Книги

 • Заіка, Юрій Олександрович. Українське цивільне право : навч. посіб. / Ю. О. Заіка. – 2-ге вид., змін. і доп. – К. : Правова єдність, 2008. – 368 с. – Читати онлайн: http://textbooks.net.ua/content/category/10/42/16/
 • Перунова О. М. Цивільне право: конспект лекцій [Електронний ресурс] / О. М. Перунова, С. В. Селезень. – Х.: ХНАДУ, 2009. – Режим доступу: https://buklib.net/books/37698/

Періодика

 • Борденюк, Володимир Васильович. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад / В. В. Борденюк // Держава і право : Збірник наукових праць : юридичні і політичні науки. – 2014. – N 66. – С. 173-182. – Бібліогр. наприкінці ст. – За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обґрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов’язки визначаються законом. У зв’язку з цим у статті критично оцінюються спроби визначити цивільну правоздатність територіальних громад як цільову (чи як функціональну), оскільки поняття «спеціальна правоздатність» та «цільова правоздатність» є синонімічними. Цілі, завдання та функції територіальних громад є чинниками, які зумовлюють специфіку їх цивільної правоздатності та впливають на її обсяг і зміст.
 • Вавженчук, Сергій. Доцільність виокремлення категорії “умовна правоздатність” у цивільному праві України / С. Вавженчук, Б. Бондаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – N 11. – С. 3-6. – Бібліогр. наприкінці ст.
 • Кравцов, Сергій. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект / С. Кравцов, А. Сокол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 47-51. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена комплексному дослідженню цивільно-процесуального аспекту провадження у справах щодо обмеження фізичної особи у дієздатності, позбавлення дієздатності та поновлення особи у цивільній дієздатності.
 • Мілевський, Олександр . Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом / О. Мілевський, А. Мілевська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 57-61. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена ретроспективному аналізу інституту емансипації в Римській імперії та дослідженню його правового регулювання в сучасному цивільному праві України та світу. Проаналізовано основні підстави надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім за законодавством України та окреслено проблематику даного інституту.

Електронні ресурси з НБУ ім. В. І. Вернадського

 • Бичкова C. C. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження [Електронний ресурс] / C. C. Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_2_10
 • Мельник Ю. О. Цивільна процесуальна правоздатність інших учасників цивільного процесу [Електронний ресурс] / Ю. О. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 47-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(2)__15
 • Надьон В. В. Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві [Електронний ресурс] / В. В. Надьон. // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_6
 • Парасюк В. М. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Парасюк, І. В. Садовник // Митна справа. – 2014. – № 2(2.2). – С. 139-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2
 • Стефанчук Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С. 114-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_15
 • Сулейманова С. Про цивільну правоздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / С. Сулейманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 95. – С. 44-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_95_14
Category: Право