Цивільна правоздатність громадян

Книги

 • Заіка, Юрій Олександрович. Українське цивільне право : навч. посіб. / Ю. О. Заіка. – 2-ге вид., змін. і доп. – К. : Правова єдність, 2008. – 368 с. – Читати онлайн: http://textbooks.net.ua/content/category/10/42/16/
 • Перунова О. М. Цивільне право: конспект лекцій [Електронний ресурс] / О. М. Перунова, С. В. Селезень. – Х.: ХНАДУ, 2009. – Режим доступу: https://buklib.net/books/37698/

Періодика

 • Борденюк, Володимир Васильович. Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад / В. В. Борденюк // Держава і право : Збірник наукових праць : юридичні і політичні науки. – 2014. – N 66. – С. 173-182. – Бібліогр. наприкінці ст. – За результатами огляду існуючих у літературі поглядів на природу цивільної правоздатності територіальних громад обґрунтовується теза, що їх цивільна правоздатність є спеціальною, оскільки їх цивільні права і обов’язки визначаються законом. У зв’язку з цим у статті критично оцінюються спроби визначити цивільну правоздатність територіальних громад як цільову (чи як функціональну), оскільки поняття «спеціальна правоздатність» та «цільова правоздатність» є синонімічними. Цілі, завдання та функції територіальних громад є чинниками, які зумовлюють специфіку їх цивільної правоздатності та впливають на її обсяг і зміст.
 • Вавженчук, Сергій. Доцільність виокремлення категорії “умовна правоздатність” у цивільному праві України / С. Вавженчук, Б. Бондаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – N 11. – С. 3-6. – Бібліогр. наприкінці ст.
 • Кравцов, Сергій. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект / С. Кравцов, А. Сокол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 47-51. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена комплексному дослідженню цивільно-процесуального аспекту провадження у справах щодо обмеження фізичної особи у дієздатності, позбавлення дієздатності та поновлення особи у цивільній дієздатності.
 • Мілевський, Олександр . Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом / О. Мілевський, А. Мілевська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2018. – N 5. – С. 57-61. – Бібліогр. наприкінці ст. – Стаття присвячена ретроспективному аналізу інституту емансипації в Римській імперії та дослідженню його правового регулювання в сучасному цивільному праві України та світу. Проаналізовано основні підстави надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім за законодавством України та окреслено проблематику даного інституту.

Електронні ресурси з НБУ ім. В. І. Вернадського

 • Бичкова C. C. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження [Електронний ресурс] / C. C. Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_2_10
 • Мельник Ю. О. Цивільна процесуальна правоздатність інших учасників цивільного процесу [Електронний ресурс] / Ю. О. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 47-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(2)__15
 • Надьон В. В. Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві [Електронний ресурс] / В. В. Надьон. // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_1_6
 • Парасюк В. М. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Парасюк, І. В. Садовник // Митна справа. – 2014. – № 2(2.2). – С. 139-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2
 • Стефанчук Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С. 114-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_15
 • Сулейманова С. Про цивільну правоздатність фізичної особи [Електронний ресурс] / С. Сулейманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 95. – С. 44-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_95_14