Інтегроване виховання і навчання

f7ed9a0ebbb250f11aa96b1ac9128a1eІнтеграція здатна вирішити чисельні проблеми освітянської системи. Звичайно, система інтегрованого навчання ще недостатньо опрацьована, а тому неоднозначно сприймається багатьма педагогами. Її повне теоретичне обґрунтування та запровадження у практику навчання – справа майбутнього. Але вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності викладачів та учнів, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, вона стає для всіх її учасників – викладачів, і учнів, і батьків, і адміністрації – школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом просуватися до спільної мети. Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидактичних принципів.

Інтеграційні процеси у професійній освіті останніми роками посідають щораз важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх творчих здібностей та потенційних можливостей.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому що учень сам у змозі обирати “опорні” знання з різних предметів з максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.

Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що дає змогу:

 • “спресувати” споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань;
 • ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні уміння;
 • опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності знань;
  залучати учнів до процесу здобуття знань;
 • формувати творчу особистість учня, його здібності;
 • дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних предметів у професійній діяльності.

Проблема інтеграції навчання і виховання важлива і сучасна як для теорії так і для практики. Її актуальність зумовлена змінами у сфері науки, виробництва, новими соціальними запитами.

Значущість проблеми інтеграції знань учнів пов’язана також зі створенням нових технологій та матеріалів із заданими властивостями, з поширенням високопродуктивних методів обробки матеріалів із заданими властивостями, таких як електронно-променевий, плазмовий та інші, які мають опанувати сучасні фахівці.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/24899/

 

Представлений перелік видань допоможе впровадженню інтеграції у навчальний процес.

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського 

2018 

2017 

 

 • Аношкіна, Галина. Трагічний і героїчний пафос козацьких пісень “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою” [Текст] : інтегрований урок-українська література, музичне й образотворче мистецтво 7 клас / Г. Аношкіна, О. Ловінюкова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 7/8. – С. 36-39 : фотогр. – Мета: ознайомити учнів із особливостями козацьких пісень, з’ясувати їх трагічний і героїчний пафос; розкрити зміст образів-символів; розвивати навички аналізу пісенних творів, естетичні смаки; образне мислення, вміння виявляти спільне та відмінне в образах фольклорних творів, творах музичного й образотворчого мистецтва; сприяти вихованню гордості за українську історію, інтересу до теми козацтва та зразків національного мистецтва.
 • Кучеренко, Ірина. Інтегровані уроки як вид нестандартної організаційної форми навчання української мови [Текст] / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 3. – С. 10-14. – Бібліогр. наприкінці ст. – У статті аналізуються інтегровані уроки як один із видів нетрадиційних уроків мови, розкриваються особливості структури й технології проведення інтегрованих уроків; визначається важливість їх використання у практиці навчання української (рідної) мови.
 • Онуфрійчук І. А. Лист пораненому солдату [Текст] : інтегрований урок світової літератури й образотворчого мистецтва у 5 класі / І. А. Онуфрійчук, Н. Ю. Гуляєва-Смагло // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 6-8 – Мета (образотворче мистецтво): ознайомити п’ятикласників з терміном “листівка” та історією виникнення листівок, навчати створювати власноруч паперові листівки; розвивати уяву, фантазію, художній смак і творчі здібності школярів; (світова література): навчати писати лист герою, із яким особисто не знайомий, послідовно висловлювати свої думки на папері; розвивати зв’язне мовлення школярів, уміня користуватися тлумачним словником.

 

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського

2018

Вавіліна С. Особливості викладання іноземних мов професійного спрямування в контексті інтегрованого навчання предмета і мови (clil) [Електронний ресурс] / С. Вавіліна // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2018. – Вип. 1-2. – С. 131-138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2018_1-2_20 – У статті розглянуто перспективи впровадження інтегрованого навчання предмета і мови (CLIL) в Україні за умов реформування вищої освіти. Окреслено основні напрямки наукового пошуку вдосконалення викладання фахових навчальних дисциплін іноземною мовою. Доведено релевантність основних принципів підходу CLIL до формування компонентів іншомовної комунікативної компетентності в контексті вивчення іноземних мов професійного спрямування. Наголошено на важливості усвідомлення викладачем особливостей оволодіння мовленнєвими вміннями і планування ефективних стратегій подолання можливих труднощів у розвитку відповідних навичок і вмінь.

Мішедченко В. Музичне мистецтво в структурі інтегрованих занять в початковій школі [Електронний ресурс] / В. Мішедченко, С. Пішун // Молодь і ринок. – 2018. – № 6. – С. 50-54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_6_11 – У статті розглянуто систему інтегрованих занять як основний принцип у навчанні музичному мистецтву дітей. Зроблена спроба аналізу напрямів підготовки вчителя-музиканта та умов їх реалізації в системі інтегрованого навчання. Зазначено, що специфіка професійної діяльності вчителя-музиканта загальноосвітньої школи, на відміну від дитячої музичної школи, полягає в закладеній з самого початку багатофункціональності цієї діяльності. Якісно новий рівень професійної підготовки вчителя музики після створення відповідних умов дозволить самостійно реалізувати інтегрований підхід.

Щербяк Ю. А. Адаптація студентів із особливими потребами до навчання в інтегрованому освітньому середовищі [Електронний ресурс] / Ю. А. Щербяк // Педагогічний альманах. – 2018. – Вип. 38. – С. 188-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_38_30 – У статті розглянуто специфіку входження до освітнього середовища студентів, що мають обмеження у фізичному здоров’ї. Наголошується, що можливості для отримання освіти в таких людей досить обмежені й залежать від ступеня демократизації суспільства та його готовності сприйняти таку молоду людину, як рівну. Для забезпечення рівного доступу таких людей до освіти необхідно впроваджувати в навчально-виховний процес спеціальні методи, педагогічні технології та адаптивні технічні засоби. Потрібна також розробка комплексних програм, спрямованих на особистісний і професійний розвиток людей із особливими потребами у ВНЗ та на їхню інтеграцію в суспільство.

 

2017

Мартинів О. М. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’я збереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання / О. М. Мартинів // Молодий вчений. – 2017. – № 4. – С. 389-393. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_93 – Досліджено, що формування культури здоров’язбереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання передбачає використання міждисциплінарної інтеграції. На основі аналізу змісту навчальних курсів визначені дисципліни, вивчення яких сприятиме формуванню культури здоров’язбереження студентів економічних спеціальностей. Узагальнено, що «Філософія» формує науковий світогляд студентів щодо проблем здоров’язбереження. Вивчення «Безпеки життєдіяльності» передбачає розширення уявлень майбутніх фахівців про здоров’яруйнівні впливи. «Історія української культури» розширює знання студентів стосовно способів оздоровлення людини на різних історичних етапах. «Фізичне виховання» дає змогу апробувати оптимальні фізичні вправи, що сприятимуть оздоровленню. 

Палецька-Юкало А. В. Проблема інтегрованого формування лексичної компетентності в підготовці майбутніх учителів [Електронний ресурс] / А. В. Палецька-Юкало // Педагогічний альманах. – 2017. – Вип. 33. – С. 79-86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_33_14 – Статтю присвячено проблемі інтегрованого формування лексичної компетентності в читанні, говорінні та писемному мовленні. Висвітлено поетапне функціонування лексичного механізму в рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності (спонукально-мотиваційна, аналітико-синтетична, виконавча та регулювальна фази); здійснено розподіл лексичних навичок відповідно до фази дії лексичного механізму; визначено та схарактеризовано етапи організації роботи з автентичним художнім твором як засобом формування лексичної компетентності – дотекстовий, текстовий, післятекстовий та продуктивний. Ураховуючи мету та завдання кожного етапу, проаналізовано формування мовленнєвих та навчальних умінь і навичок.

Щербакова О. Л. Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Л. Щербакова, С. С. Нікіфорчук // Молодий вчений. – 2017. – № 12. – С. 490-492. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_117 – У статті розглядається проблема впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах України. Авторами надано визначення понять таких методик навчання як CLIL та CALL. Досліджені характеристики та особливості типів двомовного навчання. Виділені основні цілі методики предметно-мовного інтегрованого навчання. Розглядаються переваги інтегрованого навчання при формуванні загальних компетенцій студентів. Надається опис умов, які є необхідними для впровадження предметно-мовного навчання та отримання очікуваних результатів. Авторами визначені та проаналізовані основні переваги та труднощі при імплементації методики CLIL у вищих навчальних закладах України.

 

***

 1. Барзиловська Н. Виготовлення вишитого виробу: Інтегрований урок у 9-му класі з трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики [Електронний ресурс] / Н. Барзиловська // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_3_23
 2. Гончар Н. В. Інтегрований урок у 8 класі (музика і французька мова) [Електронний ресурс] / Н. В. Гончар, Р. П. Систалюк //Іноземні мови. – 2013. – № 4. – С. 68-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2013_4_11 – У розробці інтегрованого уроку французької мови і музики вирішується завдання формувати як мовні й мовленнєві компетентності учнів основної школи, так і окремі компоненти їх лінгвосоціокультурної компетентності. Автори уклали цікаві й ефективні прийоми роботи і вправи з метою розширення знань учнів про пісенну культуру Франції, навчання їх аналізувати образний зміст і звучання, розвиток здатності виявляти головну думку іншомовної пісні тощо. Застосування новітніх технологій (інтерактивної дошки, фонограми) сприяє досягненню поставлених цілей, зокрема вихованню почуття прекрасного, любові до мистецтва, естетичного смаку.
 3. Гречко Н. Інтегрований урок у 4 класі (Читання, “Я і Україна”. Громадянська освіта, основи здоров’я) [Електронний ресурс] / Н. Гречко // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С. 28-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_12_11 – Інтегрований урок, що пропонується, спрямований на формування таких комунікативних здібностей, як: уважність, стриманість, урівноваженість, дбайливість, почуття такту, емоційність, комунікабельність, справедливість, оптимістичність, інтерес до людей, мобільність, доброзичливість. Ці здібності – ключ до розвитку комунікативної компетенції молодших школярів.
 4. Данько Н. П. Характерні особливості інтегрованих уроків та уроків з міжпредметними зв’язками [Електронний ресурс] / Н. П. Данько // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. “Засоби навчальной та науково-дослідної роботи”. – 2010. – Вип. 32. – С. 36-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2010_32_8 – У статті порівнюються такі дидактичні поняття, як «міжпредметні зв’язки» та «інтегровані уроки», особливості уроків з міжпредметними зв’язками та інтегрованих уроків, аналізуються їх мета, структура, завдання.
 5. Данько Н. Проведення інтегрованого уроку музики [Електронний ресурс] / Н. Данько // Початкова школа. – 2014. – № 2. – С. 32-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_2_12 – Інтегровані уроки музики мають базуватися на поєднанні різних видів мистецтва, що передбачає об’єднання в ціле не лише різних видів мистецтв, а й, відповідно, різних видів мистецької діяльності. Наводимо приклад уроку музики, який проводиться з метою формування уявлення учнів про мистецтво як цілісне явище, формування навичок спостереження краси снігу, сніжинок та передачі її засобами різних видів мистецтва, з’ясування особливостейрізних видів творчої діяльності митців.
 6. Дмитрук С. І. Використання експериментальних робіт інтегрованого змісту на уроках фізики [Електронний ресурс] / С. І. Дмитрук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. : Педагогічна. – 2013. – Вип. 19. – С. 153-156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2013_19_55 – Розглядаються основні шляхи реалізації міжпредметних зв’язків фізики з іншими науками як один із способів формування компетенцій майбутніх вчителів фізико-технологічного профілю. Розкрито методичні особливості використанняекспериментальних робіт інтегрованого змісту на уроках фізики.
 7. Койдан Н. М. Методична розробка інтегрованого уроку “Англійська мова – Інформатика” [Електронний ресурс] / Н. М. Койдан // Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 67-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2013_2_13
 8. Комінарець Т. В. Особливість використання інтегрованих уроків у процесі викладання літератури в середній школі [Електронний ресурс] / Т. В. Комінарець // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1(2). – С. 105-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(2)__20 – У статті висвітлено місце і значення інтегрованих уроків у викладанні літератури в загальноосвітній школі.
 9. Литвиненко Л. В. Інтегрований урок як один із засобів формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я [Електронний ресурс] / Л. В. Литвиненко // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1(2). – С. 196-201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(2)__34 – У статті розкриваються форми роботи, методи та методичні прийоми проведення інтегрованого уроку як одного із засобів формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я.
 10. Найчук С. С. Досвід проведення інтегрованих уроків інформатики з іншими навчальними предметами [Електронний ресурс] / С. С. Найчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 8. – С. 25-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_8_6 – У статті описано власний досвід проведення уроків інформатики з іншими предметами. Наведені переваги інтегрованих уроків та засоби реалізації міжпредметних зв’язків. Описана методика підготовки інтегрованого уроку.
 11. Овчаров С. М. Інтегровані уроки як засіб розвитку креативності учнів [Електронний ресурс] / С. М. Овчаров // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2013. – Вип. 31. – С. 204-210. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_31_33 – Стаття присвячена проблемі дослідження впливу інтегрованих уроків на розвиток креативних здібностей учнів сучасних шкіл. Описано основні види і рівні інтеграції в навчально-виховному процесі. Наведено приклади творчих завдань для інтегрованих уроків зрізних предметів.
 12. Павлівська Г. В. Інтегрований урок як інтерактивна форма навчальних занять у початковій школі [Електронний ресурс] / Г. В. Павлівська // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1(1). – С. 226-230. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(1)__40 – У статті обґрунтовано необхідність проведення інтегрованих уроків як інтерактивної форми навчальних занять у початковій школі. Висвітлено дидактичну відмінність цих уроків від традиційних. Запропоновано приклад інтерактивного уроку – «Математичний ярмарок».
 13. Петриченко В. Інтегрований урок з курсу “Я і Україна” у 3 класі [Електронний ресурс] / В. Петриченко // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С. 26-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_12_10
 14. Тарасенко Г. Інтегрований урок з образотворчого мистецтва та “Я і Україна” для учнів 3 класу [Електронний ресурс] / Г. Тарасенко // Початкова школа. – 2014. – № 4. – С. 60-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_4_25 – Мета. Розповісти учням про звичаї та обряди святкування Великодня, про писанкарство в Україні (показ презентації на комп’ютері); вчити учнів створювати святкову композицію до Великодніх свят; розвивати спостережливість, творчу уяву; вміння передавати враження від побаченого; удосконалювати зорову пам’ять, образне мислення, фантазію, технічні навички роботи з художніми матеріалами; прищеплювати любов до уроків мистецтва, відроджувати звичаї та обряди нашого народу, примножувати його традиції.
 15. Темрякович Н. Б. Психологічний супровід інтегровано-бінарних уроків-проектів [Електронний ресурс] / Н. Б. Темрякович // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 4. – С. 267-273. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_4_45 – У статті подано теоретичні аспекти проведення інтегровано-бінарних уроків-проектів та їх психологічного супроводу. Також представлені приклади психологічного супроводу таких уроків; розглянуто питання взаємодії психолога з учителями-предметниками та учнями для більш успішної реалізації навчальних завдань.
 16. Хом’як А. Педагогічна технологія як інтегративна модель навчально-виховного процесу [Електронний ресурс] / А. Хом’як // Молодь і ринок. – 2014. – № 9. – С. 44-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_9_12 – Тлумачення поняття “педагогічна технологія” як у педагогічній літературі, так і в масовій практиці не є однозначним. Завданням статті є на основі аналізу наукових досліджень розкрити суть, структуру і зміст педагогічної технології.
 17. Чернуха Н. М. Інтеграційна єдність навчання і виховання у сучасному освітньому просторі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. М. Чернуха // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 24. – С. 125-130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2014_24_23
 18. Чістякова В. Малюємо словом весну (Інтегровані уроки для 3 класу) [Електронний ресурс] / В. Чістякова // Початкова школа. – 2014. – № 5. – С. 14-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_5_8
 19. Чістякова В. Малюємо словом літо. Інтегрований урок у 2 класі [Електронний ресурс] / В. Чістякова // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 19-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_9_10
 20. Щербакова Н. О. Інтегровані уроки інформатики: сутність, ефективність, методика [Електронний ресурс] / Н. О. Щербакова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 6. – С. 26-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2012_6_6