Правила користування

ПРАВИЛА
користування бібліотеками Херсонської ЦБС

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування бібліотеками Херсонської ЦБС розроблено у відповідності з Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями, та на основі “Типових правил користування бібліотеками в Україні”, поширюються на всі бібліотеки, що входять до Херсонської централізованої системи.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1 Користувачами бібліотечних послуг є юридичні і фізичні особи міста, області та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне користування.

2.2 Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА),  веб-сайт бібліотеки, а також обслуговування поза бібліотекою (книгоношество).

2.3 Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультативну допомогу у пошуках джерел інформації, одержувати у тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших публічних заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад. Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг, перелік та вартість яких визначається наказом директора ЦБС на підставі відповідних законодавчих і нормативних актів.

2.4 Користувачі мають право одержати із відкритого доступу для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів.

2.5 Кількість бібліотечних документів, що видаються для роботи в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.6 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений ще до 15 днів, але не більше 2-х разів підряд, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.8 Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватись під грошову заставу за дозволом директора ЦБС, який визначає перелік таких документів. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави встановлюється бібліотекою у межах повної або кратної вартості документа з урахуванням індексації цін на час видачі. Якщо одержані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спецрахунок бібліотеки й використовується на придбання чи оправу бібліотечних документів.

 2.9 У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.10 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу (на відпочинку, лікуванні, у відрядженні тощо), або постійно проживають в іншому віддаленому від бібліотеки мікрорайоні, мають право користуватися тільки його читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу.

2.11 Інваліди й учасники Другої світової війни, учасники АТО мають право на першочергове обслуговування. Видача і обмін книг їм, у необхідних випадках, бібліотека може проводити безпосередньо у них вдома працівниками або членами читацького активу.

III. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює (з фотокарткою, зразком підпису, домашньою адресою), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й заповнюють або дають відомості до заповнення читацького формуляру і реєстраційної картки. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” також надається письмова згода на обробку персональних даних. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.2 У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Діти й підлітки до 14 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.3 Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби) та для складання статистичної звітності.

3.4 Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

3.5 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.6 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільнят та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.7 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, який визначає комісія з роботи з фондом.

3.8 У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести грошове відшкодування повної або кратної вартості документа, з урахуванням індексації на час видачі. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.9 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися порядку. Особи в нетверезому й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити допускається тільки в спеціально відведеному місці.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
БІБЛІОТЕКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №493 від 12 липня 2017 року та впроваджено наказами директора ЦБС;

– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

– дбати про культурне обслуговування користувачів;

– формувати у користувача потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

– задовольняти потреби у створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

– враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні публічних заходів;

– не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

– створювати читацькі ради;

– звітувати перед користувачами бібліотеки.