Адміністративний менеджмент. Книжкові джерела

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Адміністративний менеджмент : курс лекцій. – К. : МАУП; Херсон. – Вип. 3 / авт.: Ю. П. Кравченко [и др.] ; заг. ред. В. П. Вишневський. – 2009. – 370 с. – Всього:1 – БФ 1(1).
 2. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономисть, 2006. – 670 с. – (HOMO FABER). – Библиогр.: с.663-669 . – Всього 1 : БФ 15 (1)
 3. Гончарова, Наталія Іванівна. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. / Н. І. Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с. – Бібліогр.: с. 254. – Всього:3 – юн(1), чз(1), БФ 11(1).
 4. Дідковська, Леоніда Григорівна. Менеджмент : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта ; К. : КНТ, 2007. – 516 с. – Бібліогр.: с. 436; Дод. с. 474-511 – Всього:8 – БФ 1(1), БФ 6(1), БФ 14(1), БФ 23(1), юн(1), БФ 19(1), чз(1), Кх(1).
 5. Кузьмін, Олег Євгенович. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-е вид., випр. и доп. – К. : Академвидав, 2007. – 462 с. – (Альма-матер). – Всього 2 : БФ 11 (1), кх (1)
 6. Кузьмін, Олег Євгенович. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Інтелект, 2003. – 350 с. – Всього 1 : БФ 24 (1)
 7. Менеджмент : навч. посіб. для студ. за спеціальностями: 122 “Комп’ютерні науки та інформ. технології”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 073 “Менеджмент” / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. вироб. та інвестиційного менедж. ; [уклад.: Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. Власенко]. – К. : Кондор, 2018. – 220 с. : табл., схем. – Глосарій: с.202-213. – Бібліогр.: с. 214-216 300 экз. – Всього:1 – чз(1)
 8. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / за ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2011. – 312 с 1 000 экз. – Всього:1 – чз(1).
 9. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / авт.: А. А. Мазаракі [и др.]. – К. : Атіка, 2007. – 584 с. – Дод. с. 515-576; Бібліог. с.577. – Всього 3 : БФ 1 (1), БФ 6 (1), юн (1)
 10. Назарчук, Тетяна Валеріївна. Менеджмент організацій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 560 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – Предм. покажч.: с. 554-556. – Всього:3 – БФ 1(1), БФ 3(1), кх(1)
 11. Новак, Валентина Олексіївна. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. – К. : Кондор, 2007. – 462 с. – Бібліогр.: с.459-462 – Всього:11 – БФ 13(1), чз(1), БФ 1(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 11(1), БФ 14(1), БФ 23(1), юн(1), БФ 15(1), БФ 24(1).
 12. Новіков, Борис Володимирович. Основи адміністративного менеджменту : Навч. посіб. / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с. – Бібліогр.: с. 546. – Всього 2 : чз (1), юн (1)
 13. Пекар, Валерій. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / Валерій Пекар ; [худож. оформ. В. І. Харченко]. – К. : Довженко Букс, 2017. – 192 с. : ілюстр.  – Всього:16 – БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 11(1), БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ 19(1), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ 24(1), чз(1), кх(1)
 14. Пилипенко, Андрій Анатолійович. Менеджмент : Підручник / А. А. Пилипенко, С. М. Пилипенко, І. П. Отенко. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 454 с. – Бібліогр.: с.453-454 – Всього:1 – чз(1).
 15. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / ред. В. Г. Воронкова. – К. : Професіонал; Центр. учб. літ., 2010. – 352 с. – Всього:3 – БФ 23(1), юн(1), кх(1).
 16. Слиньков, Владимир Николаевич. Должностная инструкция и менеджмент : Практические рекомендации / В. Н. Слиньков. – К. : КНТ, 2006. – 332 с. – (Кадры предприятия). – Всього 1 : чз (1)
 17. Слиньков, Владимир Николаевич. Персонал и его менеджмент : практ. рек. / В. Н. Слиньков. – К. : КНТ, 2007. – 473 с. – Библиогр.: с. 286-287. – Всього 1 : БФ 14 (1)
 18. Федоренко, Валентин Григорович. Основи менеджменту : підручник / В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2007. – 418 с. – Дод. с.370-408; бібліогр. с.409-413. – Всього:8 – юн(1), БФ 1(1), БФ 2(1), БФ 6(1), БФ 14(1), БФ 19(1), БФ 23(1), чз(1).

Електронні ресурси

Бакуменко В. Д. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, В. І. Тимцуник. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2012. – 334 с.

Веснин В. Р. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. / В. Р. Веснин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.

Гуторова О. О. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Гуторова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2009. – 327 с.

Забродська Г. І. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. І. Забродська. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Кравченко В. О. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Кравченко. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 165 с.

Практикум з менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н.І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська, Г. П. Лайко; За ред. О. В. Баєвої. — К.: МАУП, 2006 — Ч. 2. — 178 с. — Бібліогр. в кінці розд.

Шатун В. Т. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Т. Шатун. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.